Prayer for the Faithful of the Sta. Maria

Prayer for the Faithful of the Sta. Maria

For more than three (3) years, the congregation used during the post-communion prayer the Prayer for Priest except for some interruption for special occasion such as the preparation and celebration of the International Eucharistic Year and National Marian Year as well as of the prayer during the "Misa de Gallo". It is time also to attune the prayers for the special need of the parish. Yesterday, we start praying this prayer.

This prayer has the following intentions:

1. To stop the culture of violence and death

2. For faithfulness of married couples and families

3.Invironment

4. Church Leaders

5. Priests

Amang Makapangyarihan
Diyos ng Kasaysayan
Nagpapasalamat kami sa iyo sa biyaya ng buhay
at sa pagpapadala mo sa amin ng iyong anak
na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Nawa’y mapahalagahan namin ang bigay mong buhay.
Matigil nawa ang kultura ng karahasan
at walang katuturan na patayan.
Ipadala mo ang Espiritu Santo upang
Bigyan mo kami ng malawak na pang-unawa
Na Makita ang solusyon sa aming mga suliranin
Sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan.

Diyos ng pag-ibig
Ibinigay mo ang iyong anak na si Hesus sa kaligtasan
Ng sangkatauhan at ipinakita mo ito sa larawan
Ng Banal na pamilya. Maria, Jose at Hesus.
Patatagin mo ang pagmamahalan
Ng bawat mag-asawang kristiyano.
Nawa’y ang pagmamahalan nila ay
Maging katulad ng pagmamahal
Ni Kristo sa kanyang simbahan.
Gabayan mo ang mga magulang na
Magampanan nila ng mahusay
ang kanilang tungkulin, sa kanilang mga anak
Upang hubugin sila bilang mabubuting mamamayan
At Kristiyanong katoliko.
Turuan mo ang mga anak na maging mapagmahal
At masunurin sa kanilang mga magulang
At nakatatanda katulad ng Batang si Hesus. Ang Sto. Niño.

Diyos ng kalikasan,
Nilikha mo ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng tao.
Turuan mo kaming igalang ang kalikasan, at
Magamit namin ang iyong mga nilikhang bagay
Ng walang pag-aabuso, para sa aming kabutihan
At sa susunod na generasyon.
Alam namin na ang paglapastangan sa kalikasan
Ay magbabadya ng kapahamakan sa amin.

Idinudulog namin sa iyo ang aming parokya
Ang mga namumuno at miyembro sa bawa’t
Organisasyong pang-simbahan upang gabayan
Nila sa mga programang pastoral upang
Lalong maramdaman ang iyong pagpapala.

Ipinapanalangin din namin ang mga pari
Upang manatili silang maging mga banal
At mahuhusay na instrumento ng iyong
Pagpapala at pagliligtas.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan
ni Hesu-kristong aming Panginoon at Tagapagligtas
sa tulong ng Espiritu Santo.

San Lorenzo Ruiz
Ipanalangin mo kami
Nuestra Señora delos Angeles
Ipanalangin mo kami

Blogs commenting Fr. Jessie's post


Technorati icon