Announcement: Katesismo blogIt seems that I cannot run out of ideas of what blog shall I make but surely I am running out of time to update them. This one is simply posting out the Filipino version of the Catechism of the Catholic Church (CCC), Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko.Catechism in Filipino is rare in the internet. I hope this could be of help for Catholic faithful. Here is my introduction to the said blog:

Pauna
Maraming naghahanap ng mga bagay tungkol sa pananampalatayang katoliko sa wikang Pilipino, ngunit wala silang matagpuan. Kaya ninais ko sa pamamagitan ng sariling pagkukusa ang paglalagay ng mga bagay na ito katulad ng "katesismo para sa Pilipinong Katoliko" dito sa internet. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines ang siyang may karapatan nito kaya lang wala akong boses upang ito ay maipahatid sa kanilang pandinig. Ginagawa ko ito sa sa sarili kung kakayahan na isa-isang isulat ang mga bagay na ito dito sa blogs. Bagamat di akin ang "content" akin ang pagkilos na i-type ito.

Naisip ko na bago ako magsulat ng mga bagay na sa tingin ko na mapapakinabangan ng mga mananampalataya ay maigi na mauna muna ang mga opisyal na aklat o sulatin na siyang mapagbabasihan nito. Ito ay higit sa lahat para sa lalong pagyayaman ng kaalaman ng mga mananampalataya.

Ito ay inaalay ko sa iisang Diyos na nagpadala ng kanyang bugtong na Anak sa ikaliligtas ng sangkatauhan ngayong ika 30 linggo ng karaniwang panahon, sa linggo ng pagalala sa mga bilango sa taon ng Panginoon 2008
Blogs commenting Fr. Jessie's post
Technorati icon