Linggo - Nobyembre 27, 2011,Unang linggo ng Adbiyento

Linggo - Nobyembre 27, 2011     Unang linggo ng Adbiyento


Unang Pagbasa                            Isaias 63:16–64:7

16 Kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham,

ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at Amang aasahan;
tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay.

17 Bakit ba, O Yahweh, kami'y tinulutang maligaw ng landas,

at ang puso nami'y iyong hinayaang maging matigas?
Balikan mo kami at iyong kaawaan,
mga lingkod mo na tanging iyo lamang.

18 Kami, na iyong banal na bayan ay sandaling itinaboy ng mga kaaway;

winasak nila ang iyong santuwaryo.

19 Ang turing mo sa amin ay parang hindi mo pinamahalaan;

ang nakakatulad ay mga nilalang na di nakaranas na iyong pagharian.

1 Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw,

upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan?

2 Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy.

Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway,
upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan.

3 Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon,

gumawa ka ng mga bagay na nakakapangilabot na hindi namin inaasahan;
ang mga bundok ay nanginig sa takot nang ikaw ay makita.

4 Sangkatauhan ay wala pang nakikita

o naririnig na Diyos maliban sa iyo;
ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo.

5 Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak gumawa ng tama;

at sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila.
Ngunit kapag patuloy kaming nagkakasala, ikaw ay nagagalit.
At sa kabila ng iyong poot, patuloy kami sa paggawa ng masama.

6 Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos;

ang mabubuting gawa nati'y maruruming basahan ang katulad.
Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon;
tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan.

7 Walang sinumang tumatawag sa pangalan mo;

walang sinumang bumabangon upang sa iyo'y lumapit.
Kami'y iyong pinagtaguan,
at dahil sa aming mga kasalanan, kami'y iyong pinuksa.

Salmo                                         Awit 80: 2-19

2 Ang iyong pag-ibig iyong ipadama sa angkan ni Efraim,

Manases at Benjamin,
sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin!

3 Ibalik mo kami, O Diyos,

at ipadama mo ang iyong pagmamahal,
iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan.

4 Yahweh, Makapangyarihang Diyos,

hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin?
Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin?

5 Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwina'y tinapay ng luha yaong kinakain,

luha ng hinagpis, ang inihanda mo na aming inumin.

6 Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutyain,

iyong pinayagang pagtawanan kami ng kaaway namin.

7 Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat;

tanglawan mo kami't sa kahabagan mo, kami ay iligtas!

8 Mula sa Egipto ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim

sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin.

9 Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman,

doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan.

10 Nagsanga ang puno,

lumagong mabuti at ang kabunduka'y kanyang naliliman,
mga punong sedar, naliliman pati ng sangang malabay.

11 Hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat,

ang sangang malabay nito'y nakaabot,
pati mga ugat humabang mabuti't umabot sa Ilog.

12 Bakit mo sinira? Sinira ang pader,

kung kaya napasok nitong dumaraan,
pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan.

13 Mga baboy damong nagmula sa gubat,

niluluray itong walang pakundangan,
kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa sa parang.

14 Ika'y manumbalik, O Diyos na Dakila!

Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito'y muling pagyamanin, at iyong iligtas.

15 Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,

yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas!

16 Ito ay sinunog, sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol,

sa galit mo't poot ay iyong harapin nang sila'y malipol.

17 Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan,

yamang hinirang mo ay ipagsanggalang,
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan!

18 At kung magkagayon,

magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman,
kami'y pasiglahi't aming pupurihin ang iyong pangalan.

19 Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat;

tanglawan mo kami't sa kahabagan mo, kami ay iligtas!

Pangalawang Pagbasa                     1 Corinto 1: 3-9

               3 Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesu-Cristo.
Mga Pagpapala Mula kay Cristo
               4 Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 5 Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. 6 Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay pinagtibay sa inyo 7 kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala, habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Jesu-Cristo. 8 Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo. a 9Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon.

Ebanghelyo (Gospel)                      Marcos 13: 33-37

               33 Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. 34Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain, at inutusan niya ang tanod na magbantay. 35 Gayundin naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takipsilim, sa hatinggabi, sa madaling-araw, o kaya'y sa umaga. 36 Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. 37 Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo!"

Share