Memorare (Filipino)

Alalahanin mo,
lubhang maawaing Birheng Maria,
na kailanman ay di narinig na may dumulog
na sa iyo'y nagpapaampon, na lumuluhog na iyong tulungan
o hinihingi ang iyong pamamagitan, na iyong pinabayaan.
Dala ng pag-asang ito, ako'y dumudulog sa iyo.
O Birhen ng mga birhen at aking Ina.
Narito ako sa iyong harapan,
na makasalanan at lipus ng kalungkutan.
O ina ng verbong nagkatawang-tao,
huwag mo nawang siphayuin ang aking pagsamo
ngunit dinggin mo nawa sa iyong kaawaan.
Amen
ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon