Happy Birthday! God Bless You!!!


Happy Birthday! God Bless You!!!

Panalangin sa Nagdiriwang ng Kaarawan


Diyos na may likha ng buhay,
Kami ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat
Sa Biyaya ng buhay,
Lalong lalo na sa aming mahal sa buhay
na si ________________________
Na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan.
Idinudulog namin siya sa iyong harapan.
Bigyan mo siya ng malusog na pangangatawan
at mahabang buhay.
Gabayan mo siya at liwanagan ang kanyang landas
Habang tinatahak niya ang makulay
Ngunit masalimout na daigdig na ito.
Patatagin mo ang kanyang kalooban,
Bigyan mo siya ng lakas
Na labanan ang anu mang uri ng kasamaan
At magtagumpay sa anu mang maganda niyang gawain.
Hinihiling namin ito sa pangalan
ng Iyong Anak, na aming Panginoong
Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan.
Amen.


____
Panalangin nilikha ng iyong abang lingkod.

Share