Ika-2 Linggo ng Adbiyento (B) — Biyoleta Disyembre 4, 2011

Ika-2 Linggo ng Adbiyento (B) — Biyoleta Disyembre 4, 2011

Unang Pagbasa (Umupo)

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias (40:1-5, 9-11)

“Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi ng Diyos. “Aliwin ninyo sila.” Inyong ibalita sa bayang  Jerusalem, na hinango ko na sila sa pagka-alipin; pagkat nagbayad na sila nang ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. 

May tinig na sumisigaw: “Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang; isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito.” 

At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Juda, “Narito ang iyong Diyos! ” Dumarating ang Panginoong
Makapangyarihan taglay ang gantimpala sa mga hinirang; at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain, sa sariling bisig. Yaong mga tupa’y kanyang titipunin; sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at  papatnubayan ang tupang may supling.Salmong Tugunan (Slm 84)

T - Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

1. Aking naririnig magmula sa
Poon ang sinasalita;/ sinasabi
niyang ang mga lingkod n’ya’y
magiging payapa,/ kung mangagsisisi
at di na babalik sa gawang
masama./ Ang nagpaparangal sa
pangalan niya’y kanyang ililigtas,/
sa ating lupain ay mananatili
ang kanyang paglingap. (T)

2. Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y
magdadaup-palad,/ ang kapayapaan
at ang katwira’y magsasamang
ganap./ Sa balat ng lupa’y
pawang maghahari yaong pagtatapat,/
at ang katarungan nama’y
maghahari mula sa itaas. (T)

3. Gagawing maunlad ng Panginoong
Diyos itong ating buhay,/
ang mga halaman sa ating lupa’y
bubungang mainam;/ sa harapan
niya yaong maghahari’y pawang
katarungan,/ magiging payapa’t
susunod ang madla sa kanyang
daan. (T)


Ikalawang Pagbasa

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro (3:8-14)

Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal: sa Panginoon, ang isang araw ay sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng  pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik- loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo’y mapahamak.

Ngunit ang Araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang Araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng Araw na iyon—araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, Naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan.

Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo’y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis, at kapintasan.

Aleluya [Lc 3:4, 6] (Tumayo)
B - Aleluya! Aleluya! Daan
ng Poong nar’yan na, t’wiri’t
ihanda sa kanya. Pagtubos n’ya’y
makikita. Aleluya! Aleluya!

Mabuting Balita (Mc 1:1-8)

Ito ang MABUTING BALITA tungkol kay Hesukristo na Anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias: “‘Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan.’ Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: ‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ng kanyang mga landas!’”

At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo’y patawarin ng Diyos.” Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila’y bininyagan niya sa Ilog Jordan.

Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai’y
balang at pulutpukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, “Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin: ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo.”

Share