Martes - Nobyembre 8, 2011 Ika-32 na Ordinaryong Linggo

Martes - Nobyembre 8, 2011       Ika-32 na Ordinaryong Linggo


Unang Pagbasa               Karunungan ni Solomon 2:23–3:9

23 Sapagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay,
kundi upang maging larawan niyang buhay.
24 Ngunit dahil sa pakana ng diyablo, nakapasok ang kamatayan
at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya.
Ang Kapalaran ng mga Matuwid
1 Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos,
at di sila makakaranas ng kaunti mang pahirap.
2 Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay.
Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan,
3 at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala,
Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na.
4 Bagama't sa tingin ng tao sila'y pinarusahan,
ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan.
5 Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala.
Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat.
6 Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan,
kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog.
7 Darating ang Panginoon upang gantimpalaan ang mga matuwid.
Magliliwanag silang parang ningas ng nagliliyab na dayami.
8 Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig,
at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman.
9 Ang mga nananalig sa kanya
ay makakaunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan,
at ang mga naging tapat sa kanya
ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig,
sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang.

Salmo                                        Awit 34: 2-19

2 Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!
3 Ang kadakilaan niya ay ihayag,
at ang ngalan niya'y purihin ng lahat!
4 Ang aking dalangi'y dininig ng Diyos,
inalis niya sa akin ang lahat kong takot.
5 Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
6 Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila'y iniligtas sa hirap at dusa.
7 Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila'y kinukupkop.
8 Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh;
mapalad ang mga taong nananalig sa kanya.
9 Matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan,
nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay.
10 Kahit mga leon ay nagugutom din,
sila'y nagkukulang sa hustong pagkain;
ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod,
mabubuting bagay, sa kanya'y di mauudlot.
11 Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayo'y aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundi't igalang.
12 Sinong may gusto ng mahabang buhay;
sinong may nais ng masaganang buhay?
13 Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan.
14 Mabuti ang gawi't masama'y layuan
pagsikapang kamtin ang kapayapaan.
15 Mga mata ni Yahweh, sa mat'wid nakatuon,
sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon.
16 Sa mga masasama, siya'y tumatalikod,
at sa alaala, sila'y mawawala.
17 Agad dinirinig daing ng matuwid;
inililigtas sila sa mga panganib.
18 Tumutulong siya sa nasisiphayo;
ang walang pag-asa'y hindi binibigo.
19 Ang taong matuwid, may suliranin man,
sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan.

Ebanghelyo (Gospel)                        Lucas 17: 7-10

Ang Tungkulin ng Alipin
               7 "Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, 'Halika, at kumain ka na'? 8 Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, 'Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain.' 9 Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? 10 Ganoon din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Kami'y mga aliping walang kabuluhan; tumutupad lamang kami sa aming tungkulin.'"

Share