Marwil N. Llasos

Marwil N. Llasos. Pangalan ng tao at pangalan din ng blog. Ito ay isa sa mga blog ni Bro. Marwil N. Llasos, O.P, isang itinalagang laykong tagapangaral, tagaagtangl ng mga katoliko at isang Mariologist. Miyembro ng Samahan ni Santo Domingo, isang samahan na nagalay ng buhay sa buhay konsagrado bilang isang layko sa Arkdiyosesis ng Manila. Aktibong Miyembro ng maraming Marian groups at DEFENSORES FIDEI FOUNDATION. Ang Blog na ito ay naglalaman ng mga pagpapaliwanag tngkol sa pananampalatayang Katoliko laban sa mga naninira rito. Ito ay mga pagtatalakay at pagdedepensa sangayon sa knklalang amamaraan ng maayos na talastasan.

Share