Biyernes - Enero 20, 2012, Ika-2 Linggo ng Taon (Fabian, Sebastian)

Biyernes - Enero 20, 2012,Ika-2 Linggo ng Taon (Fabian, Sebastian)


Unang Pagbasa 2 Samuel 1:1-27
Ang Pagkamatay ni Saul
1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay-galang. 3 "Saan ka galing?" tanong ni David."Tumakas po ako sa kampo ng Israel," sagot ng lalaki.

4 "Bakit? Ano bang nangyari?" tanong ni David.

"Umatras po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonatan," sagot ng lalaki.

5 "Paano mo nalamang napatay sina Saul at si Jonatan?" tanong ni David.

6 Isinalaysay ng lalaki ang pangyayari. "Nagkataon pong ako'y nasa Bundok ng Gilboa. Nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway sakay ng mga karwahe at kabayo. Noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat. 7 Nang ako'y kanyang makita, tinanong niya kung sino ako. 8 Sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. 9 Pinalapit po ako at ang sabi, 'Hirap na hirap na ako sa kalagayang ito. Mabuti pa'y patayin mo na ako.' 10 Lumapit naman po ako at pinatay ko nga siya, sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay pa dahil sa kanyang tama. Pagkatapos, kinuha ko ang kanyang korona at ang pulseras sa kanyang braso. Heto po't dala ko para sa inyo, panginoon."

11 Nang marinig ito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan; gayundin ang ginawa ng mga kasamahan niya. 12 Tumangis sila, nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonatan, at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. 13 Muling tinanong ni David ang lalaki, "Taga-saan ka nga ba?"

"Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalekita," sagot naman nito.

14 Sinabi ni David, "Hindi ka man lamang natakot na patayin ang haring pinili ni Yahweh?" 15 Kaya't inutusan ni David ang isa niyang kabataang tauhan, "Patayin ang taong ito." Iyon nga ang kanyang ginawa. 16 At sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, "Ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh."

Dinamdam ni David ang Pagkamatay ng Mag-ama
17 Dahil dito, kumanta si David ng isang awit ng pagluluksa bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonatan. (18 Iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Juda. Nakasulat ito sa Aklat ni Jaser .)

19 "Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan,
nang mabuwal ang magigiting mong kawal!

20 Dapat itong ilihim, hindi dapat ipaalam,
lalo sa Gat, at Ashkelon, sa liwasan at lansangan;
kung ito ay mababatid, tiyak na magdiriwang,
ang mga Filisteong mga Hentil ang magulang.

21 "Ang lupain ng Gilboa, ang iyong mga bundok,
hindi na dapat ulanin, ni bigyan kahit hamog,
mga bukid mo'y hindi na makapaghandog.
Pagkat sandata ni Saul ay sa iyo nadungisan,
na dati-rating makintab, ngayo'y balot ng kalawang.

22 "Ang pana ni Jonatan noo'y hindi nabibigo.
Ang kay Saul na sandata ay hindi naigugupo.

23 "Si Saul at si Jonatan ay ulirang mag-ama,
sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama.
Bilis nila'y higit pa sa agila, higit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila.

24 "Mga kababaihan ng Israel, kayo'y magsitangis,
sa pagpanaw ni Saul na sa inyo'y nagparamit
ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit.

25 "Ang magigiting na kawal ay nabuwal sa labanan,
ganyan napansin sa burol, nang bumagsak si Jonatan.

26 "Sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonatan, ngayon ako'y nagluluksa,
pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga.
Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira,
mahigit pa sa pag-ibig ng babaing minumutya.

27 "Ang magigiting na kawal sa labana'y nabuwal,
ang kanilang mga sandata ay wala na ngayong kabuluhan."

Salmo Awit 80:2-7
2 Ang iyong pag-ibig iyong ipadama sa angkan ni Efraim,
Manases at Benjamin,
sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin!

3 Ibalik mo kami, O Diyos,
at ipadama mo ang iyong pagmamahal,
iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan.

4 Yahweh, Makapangyarihang Diyos,
hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin?
Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin?

5 Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwina'y tinapay ng luha yaong kinakain,
luha ng hinagpis, ang inihanda mo na aming inumin.

6 Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutyain,
iyong pinayagang pagtawanan kami ng kaaway namin.

7 Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat;
tanglawan mo kami't sa kahabagan mo, kami ay iligtas!

Ebanghelyo (Gospel) Marcos 3:13-19
Ang Pagpili ni Jesus sa Labindalawang Apostol
13 Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. 14 Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging kasa-kasama niya at upang suguing mangaral. 15 Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. 16 Ito ang labindalawang hinirang niya: si Simon, na pinangalanan niyang Pedro; 17 sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinawag din niyang Boanerges, na ang kahulugan ay "mga anak ng kulog"; 18 sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Makabayan, 19 at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus.


Share