Linggo - Disyembre 18, 2011 Ika-4 Linggo ng Adbiyento

Linggo - Disyembre 18, 2011 Ika-4 Linggo ng Adbiyento

Unang Pagbasa 2 Samuel 7:1-16
Ang Kasunduan ng Diyos kay David
1 Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. 2 Tinawag niya si Natan at sinabi, "Ang tahanan ko'y yari sa sedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang Kaban ng Diyos."

3 Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasaiyo." 4 Ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Natan, 5 "Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, 'Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? 6 Mula nang ilabas ko sa Egipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayo'y tolda pa ang aking tahanan. 7 Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang sedar na dapat kong tirhan, gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan.' 8 Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh: 'Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. 9 Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. 10 Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon; wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una, 11 buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. 12 Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian. 13 Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. 14 Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. 15 Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. 16 Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia'y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman.'"

Salmo Awit 89:2-29
2 Ang iyong pag-ibig walang katapusan,
sintatag ng langit ang iyong katapatan.

3 Sabi mo, O Yahweh,
isang kasunduan ang iyong ginawa kay David mong hirang
at ito ang iyong pangakong iniwan:

4 "Isa sa lahi mo'y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi." (Selah)

5 Nagpupuri silang nilikha sa langit,
ang iyong ginawa'y siyang binabanggit
ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit.

6 O Yahweh, Makapangyarihan sa lahat,
sino'ng kaparis mo doon sa itaas?
Mga nilalang doon sa kalangitan,
kay Yahweh ba sila ay maipapantay?

7 Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang,
may banal na takot sa iyo at paggalang.

8 O Yahweh na Makapangyarihang Diyos,
O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos?
Sa kapangyarihan ay tunay na puspos,
kadakilaan mo'y sadyang lubus-lubos.

9 Sumusunod sa iyo dagat mang mabangis,
alon mang malaki'y napapatahimik.

10 Iyang dambuhalang kung tawagi'y Rahab
ay iyong dinurog sa taglay mong lakas,
lahat mong kaaway ay iyong winasak,
kapangyarihan mo'y ubod nang lakas.

11 Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa,
ang buong daigdig ikaw ang maylikha,
lahat nang naroo'y sa iyo nagmula.

12 Timog at hilaga, ikaw ang naglagay;
Bundok Hermo't Tabor ay nag-aawitan,
nagpupuri sila sa iyong pangalan.

13 Ang taglay mong lakas at kapangyarihan,
ay walang kaparis, di matatawaran!

14 Ang kaharian mo ay makatarungan,
saligang matuwid ang pinagtayuan;
wagas na pag-ibig at ang katapatan,
ang pamamahala mong ginagampanan.

15 Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba,
sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila.

16 Sa buong maghapon, ika'y pinupuri,
ang katarungan mo'y siyang sinasabi.

17 Ang tagumpay namin ay iyong kaloob,
dahilan sa iyong kagandahang-loob.

18 Sapagkat si Yahweh ang aming sanggalang,
ang aming hari ay siya ang humirang,
Banal ng Israel, siya'y aming sandigan.

Ang Pangako ng Diyos kay David
19 Noon pa mang una, sa mga lingkod mo, ika'y nagsalita,
sa pangitaing ipinakita'y ito ang badya:
"Aking pinutungan ang isang dakila,
na aking pinili sa gitna ng madla.

20 Ang piniling lingkod na ito'y si David,
aking binuhusan ng banal na langis.

21 Kaya't palagi ko siyang gagabayan,
at siya'y bibigyan ko ng kalakasan.

22 Di siya malulupig ng kanyang kaaway,
ang mga masama'y di magtatagumpay.

23 Aking dudurugin sa kanyang harapan,
silang namumuhi na mga kaaway.

24 Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas,
ay iuukol ko't aking igagawad,
at magtatagumpay siya oras-oras.

25 Mga kaharia'y kanyang masasakop,
dagat na malawak at malaking ilog.

26 Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos,
tagapagsanggalang niya't manunubos.

27 Gagawin ko siyang panganay at hari,
pinakamataas sa lahat ng hari!

28 Ang aking pangako sa kanya'y iiral
at mananatili sa aming kasunduan.

29 Laging maghahari ang isa niyang angkan,
sintatag ng langit yaong kaharian.

Pangalawang Pagbasa Roma 16:25-27
Pangwakas na Pagpupuri
25 Purihin ang Diyos na makakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo na ipinapangaral ko. Ang Magandang Balitang iyan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon, 26 subalit sa utos ng walang-hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa kanya.

27 At ngayon sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, purihin natin ang iisang Diyos, ang ganap na nakakaunawa sa lahat ng bagay! Amen.

Ebanghelyo (Gospel) Lucas 1:26-38
Ipinahayag ang Pagsilang ni Jesus
26 Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, upang kausapin ang 27 isang dalaga na ang pangala'y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. 28 Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!"

29 Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. 30 Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos. 31 Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. 32 Siya'y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang 33 maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan."

34 "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria.

35 Sumagot ang anghel, "Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging Anak ng Diyos. 36 Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elisabet ay baog? Gayunma'y naglihi siya at ngayo'y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang-tao kahit na siya'y matanda na, 37 sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos."

38 Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel.

Share