Linggo - Enero 1, 2012, Maria, Ina ng Diyos

Linggo - Enero 1, 2012 Maria, Ina ng Diyos


Unang Pagbasa Bilang 6:22-27
Ang Pagbebendisyon ng mga Pari
22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, 23 "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita:

24 Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh;

25 kahabagan ka nawaatsubaybayan ni Yahweh;

26 lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh.

27 "Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila."

Salmo Awit 67:2-7
2 upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

3 Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.

4 Nawa'y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. (Selah)

5 Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.

6 Nag-aning mabuti ang mga lupain,
pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin!

7 Magpatuloy nawa iyong pagpapala
upang igalang ka ng lahat ng bansa.

Pangalawang Pagbasa Galacia 4:4-7
4 Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan 5 upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos.

6 At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang Anak sa ating mga puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng "Ama, Ama ko!" 7 Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya.

Ebanghelyo (Gospel) Lucas 2:16-21
16 Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17 Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. 18 Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. 19 Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito, at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan.

20 Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel.

Pinangalanan si Jesus
21 Pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi.



Share