Panalangin Kay san Antonio, Abad

Ito ay matagal ng hiling ng mga mananampalataya ng Brgy. Bitin. ngayon lang talagnag ipinahintulot ng Diyos na ito ay mabuo.Salamat sa Diyos na Panginoon at Tagapagligtas. Matagal na itong nasimulan pero di matapos ng manunulat. Iba nga ang pamamaraan ng Diyos.


Panalangin Kay san Antonio, Abad


O Masunuring San Antonio, Abad
na dagliang tumugon sa panawagan
ng Ebanghelyo para sa kabanalan.
Ninais mo na sa pamamagitan
ng Iyong paglaan ng panahon
ng katahimikan at panalangin
sa disyerto ay maging mabuting huwaran ka
ng mga mananampalatayang nag-aalay ng panalangin
upang lalong mapalapit sa
makapangyarihang Diyos Ama.

Nag-alay ka ng iyong sarili
upang makatulad ka sa
panginoong Jesus na naghahandog
upang ang sangkatauhan ay
patuloy na magkamit ng kaligtasan
laban sa kasamaan,
sa tawag ng kasalanan
at katamaran.

Pagalingin mo kami
sa lahat ng uri ng karamdaman
lalo na sa balat ng aming katawan.

Sa tulong ng Espiritu Santo,
Samahan mo kami na maramdaman
namin ang pag-gabay ng Diyos
sa pang-araw-araw naming desisyon
na umiwas sa daan ng kapahamakan.

Katulad mo,
nawa'y maging lakas kami ng loob
ng mga kapatid naming
nalulungkot sa kanilang
pag-iisa at pangungulila.

Sa aming pamimintuho sa iyo,
tulungan mo kaming sa aming panalangin
ay maihandog sa mapagmahal
at mapagligtas na Diyos.
(Tumahimik sandali at bangitin ng tahimik ang intensyon)

San Antonio, Abad, Mongheng Banal
Ipanalagin mo kami

San Antonio, Abad, gabay ng mga mangmang at nagdududa
Ipanalangin mo kami

San Antonio, Abad, nagdudulot ka ng kagalakan sa mga nalulumbay
Ipanalangin mo kami

Sanantonio, Abad, nagpapagaling ka ng mga may sakit sa balat
Ipanalangin mo kami

San Antonio, Abad, mahabagin sa mga nagangailangan
Ipanalangin mo kamiShare