San Juan Maria Vianney Mini Posters

Mga malilit na mga larawan na nagpapakita ng mga pagninilay sa buhay ni San Juan Maria Vianney, isang banal at patron ng mga pari, mga kura paroko at mga diyosesanong pari. Ito ay bahagi ng isang kalendaro na  ginamit noong taon ng mga pari 2010.Share