Lukas 6:20-26

Tumingala si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi: “Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang Kaharian ng Diyos. “Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat bubusugin kayo. “Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon, sapagkat tatawa kayo. “Mapapalad kayo kapag kinapopootan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto, at sinisiraang-puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos; gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa Mga Propeta. “Ngunit sawimpalad kayong mayayaman sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa! “Sawimpalad kayong mga busog ngayon, sapagkat magugutom kayo. “Sawimpalad kayong mga humahalakhak ngayon sapagkat magluluksa kayo’t iiyak! “Sawimapad kayo kapag pinag-uusapan kayo ng mabuti lahat ng tao ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.”Share