Lukas 11:5-13


Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad: “Ipalagay nating may mga kaibigan ang isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hatinggabi at sinabi: “Kaibigan, pahiram nga ng tatlong pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At sasagutin ka siguro na nasa loob: “Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng mga bata; hindi na ako maaaring tumayo para bigyan ka.’ Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibgay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa pagpupumilit sa kanya. “Kaya sinasabi ko sa inyo: humingi at kayo’y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talaga ngang tumatanggap ang humihingi, nakakatagpo ang naghahanap at pinagbuksan ang kumakatok. “Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hiningi nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasama marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa Langit? Tiyak na ibibigay ang banal na Espiritu sa mga hihingi sa Kanya.”


Source: Radio Veritas

Share