Saturday, August 31, 2013

Pastoral Letter on the Restoration of IntegrityA Pastoral Letter of His grace Rolando J Tria Tirona, O.C.D., DD., Archbishop of Caceres.

Pork Barrel Issue Should Lead us into ActionShare

Mateo 25:1-13

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Tinutukoy ng kuwentong ito ang mangyayari sa Kaharian ng Langit. Sampung abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang lima sa kanila, at matalino naman ang lima pa. Dinala ng mga hangal na aba yang kanilang mga lampara nang walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ng matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hatinggabi na, may tumawag: ‘Dumarating na ang nobyo; lumabas kayo at salubungin siya!’ Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino: ‘Bigyan naman ninyo kami ng inyong langis dahil mahina na ang ningas n gaming mga lampara.’ Sumagot ang matatalino: ‘Baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang kumuha kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo.’ “Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo; ang mga handa na ay sumama sa nobyo sa kasalan, at isinara ang pinto. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag: ‘Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami!’ Ngunit sumagot siya: ‘Talagang sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo kilala.’ “Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras.”
Souce: Radio VeritasShare

Thursday, August 29, 2013

Markos :6:17-29

Si Herodes ang nagpahuli kay Juan, at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes: “Hindi mo puwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid. Talaga ngang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa. Iginagalang nga ni Herodes si Juan dahil itinuturing niya itong mabuti at banal na tao kaya pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos making kay Juan, gayunma’y gusto pa rin niyang marinig ito. At nagkaroon ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya sa kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mahalagang tao ng Galilea. Pagpasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiyahan naman sa kanya si Herodes at lahat ng nasa handaan. Sinabi ng hari sa dalagita: “Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo.” At sinumpaan pa niya ang pangakong ito: “Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo kahit na ang kalahati ng aking kaharian.” Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina: “Ano ang hihingin ko?” At sumagot naman ito: “Ang ulo ni Juan Bautista.” Agad niyang pinuntahan ang hari at sinabi: “Gusto kong ibigay mo agad sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha.” Nasaktan ang hari dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya iniutos ng hari sa isa niyang guwardiya na dalhin ang ulo ni Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan, inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo, ibinigay sa dalagita, at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, dumating sila para kunin ang kanyang katawan at inilibing.

Share

Tuesday, August 27, 2013

Mateo 23:23-26Sinabi ni Jesus: “Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Hindi n’yo nalilimutan ang mint, anis at kumino sa pagbabayad ny’o ng ikapu ngunit hindi n’yo tinutupad ang pinakamahalaga sa Batas: ang katarungan, awa at pananampalataya. Ito ang nararapat isagawa na hindi kinakaligtaan ang iba. Mga bulag na tagaakay! Sinasala n’yo ang lamok pero nilulunok ang kamelyo. “Kawawa kayong mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Nililinis n’yo ang labas ng plato at kopa ngunit pinupuno n’yo naman ang loob ng pagnanakaw at karahasan at binabasbasan ang mga ito. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang loob, at lilinis din ang labas.


Source: Radio Veritas

Share

Monday, August 26, 2013

Mateo 23:13-22Sinabi ni Jesus: “Kawawa kayo, mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Isinara n’yo ang Kaharian ng Langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi n’yo rin pinapapasok ang mga makapapasok. “Kawawa kayo, mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mapagkunwari! Nililibot n’yo ang dagat at lupa para maghanap ng isang bagong tagapaniwala at pagkapaniwala niya, ginagawa n’yo siyang anak ng impiyerno na mas masahol pa sa inyo. “Kawawa kayong mga bulag na tagaakay! Sinasabi n’yong ‘Walang bisa kung sa templo manunumpa, pero may bisa kung sa ginto ng Templo.’ Mga bulag at baliw! Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto sa Templo o ang Templong nagpabanal sa gintong ito? Ang sabi n’yo’y walang bisa kung sa altar manunumpa pero may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag! Alin ba ang mas mahalaga: ang handog o ang altar na nagpabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat ng narito nanunumpa. Ang sinumang sumumpa sa Templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa Templo. Ang sinumang manumpa sa ngalan ng Langit ay sa trono ng Diyos at sa nakaupo rito nanunumpa.


Source: Radio Veritas

Share

Panalangin sa Million March to Luneta
Para sa ikakaayos at mapayapang pagtitipon ngayong araw na ito Agosto 26, 2013 para sa a Million March to Luneta nais kong ibahagi ang panalaning ito ni Arsobispo Luis Antonio Cardinal Tagle

PANALANGIN

Mapagmahal na Diyos,
Salamat po sa Inyong kabutihan sa amin.
Salamat sa mga dakilang Pilipino at aming ginigiliw na bayan.
Patawarin din po Ninyo kami sa aming pagkakasala, pagmamalabis at pagkukulang.
Samahan po Ninyo ang aming pagtitipon sa awaw na ito.
Lumambot nawa ang mga pusong nagmamatigas.
Mabuksan nawa ang mga matang nabubulagan.
Magwika nawa ng katotohanan ang dilang nauutal.
Maging payak nawa ang nalulong sa karangyaan.
Makipagkapwa tao nawa ang nahuhumaling sa sarili.
Marinig nawa naming ang hikbi ng mahihirap.
Maglingkod nawa kami nang walang hinahanap na kapalit.
Magin marangal nawa kami sa lahat n gaming iisipin at gagawin.
Maghari nawa ang Iyong katarungan sa ngalan ni JESUKRISTO at lakas ng Espiritu Santo. Amen.

PAHAYAG
Mabiyayang Araw ng mga Bayani sa inyong lahat!
Tayo na pong magbayanihan, ibig sabihin sama-sama at sabay-sabay tayong maging Bayani.

Inaanyayahan ko po na tingnan, dinggin at mahalin ang mga dukha at naghihirap bilang mga kapwa at kapatid.
Ating damahin ang tibok ng puso ng ating bayan.
Pakinggan ang tinig ng Diyos.

Sa ating Pagkatao, pamilya at barkada,
Sa ating palengke at bangko,
Sa ating paaralan, tanggapan at kalakalan,
Sa ating tv, radio at sine,
Sa ating texts, internet at web,
Sa ating presinto, kampo at korte,
Sa ating sambahan, moske at simbahan,
Sa ating kongreso, senado at ehekutibo,
Sa ating ilog, dagat at himpapawid,
Sa ating kabundukan, kaparangan at kapatagan,
Sa ano mang bahagi at bansa ng mundo,
Patunayan natin na MARANGAL ang PILIPINO!

MARANGAL dahil may takot sa Diyos, paggalang sa buhay,
Pagpapahalaga sa kapwa tao, pagmamalasakit sa bayan at pag-aaruga sa kalikasan.
Ang MARANGAL na sarili ang siyang MAMAYANI.
Mga sistema at patakaran dapat daan ng Kabayanihan!

+LUIS ANTONIO G. CARDINAL TAGLE
2G Agosto 2013

Share

National Historical Commission of the Philippines HackedAs a protest against the hard headedness of the Aquino administration on the issue of Philippine Development Assistance Package (PDAP) commomly known as Pork Barrel in the midst of the public clamor to scrap it. The aite was the National Historical Commision of the Philippnes. Maybe it was hacked yesterday or early this morning as part of people's initiative to march today in Luneta tagged as A Million March to Luneta. The deface site contains the sentiment of the hackers, their organization called as Pinoy Vendetta and it even include a playlist of sounds. Check it out at http://www.nhcp.gov.ph/Share

Gusto mong mawala sa internet?

Sa mga taong gustong nawala sa internet, ito ay isa sa magandang site na may malaking maitutulong sa iyo. Bakit? mahirap mabura ang anong mang impormasyon mo sa internet pero may mga pamamaraan. may mga site talagang hindi mo mabubura ang sarili mo tulad ng pinterest at wordpress,com. Ang facebook ay nasa kategoriya ng madali. Pumunta ka lang sa website na ito ay pindutin mo lamang ang lugar na nais mong burahin ang sarili mo at sasanihin sa iyo kung anu ang gagawin mo.Pumunta sa justdelete.me
Share

Lukas 13:22-30


Dumaan si Jesus sa mga lunsod at mga nayon, na nangangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya: “Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas?” At sinabi ni Jesus sa mga tao: “Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo: marami ang gustong pumasok at hindi makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing ‘Panginoon, buksan mo kami.’ Sasagot naman siya sa inyo: ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo.” “Kaya sasabihin n’yo: ‘Kami ang kumanin at uminom na kasalo mo, at sa aming mga lansangan ka nangaral.’ Pero sasagutin niya kayo: ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo. Lumayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama.’ Naroon ang iyakan at pagngangalit ng mga ngipin pagkakita n’yo kina Abraham, Isaac, Jacob, at sa lahat ng propeta sa Kaharian ng Diyos, at ipagtatabuyan naman kayo sa labas. At mikisalo naman sa Kaharian ng Diyos ang darating mula sa silangan, kanluran, timog, at hilaga. Oo, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli.”


Share

Saturday, August 24, 2013

Juan 1:45-51


Natagpuan naman ni Felipe si Natanael at sinabi nito sa kanya: “Ang tinutukoy ni Moises na nakasulat sa Batas at Mga Propeta, siya ang natagpuan namin si Jesus na anak ni Jose, na taga-Nazaret.” Sinabi sa kanya ni Natanael: “May mabuti bang galing sa Nazaret?” Sagot ni Felipe: “Halika’t tingnan mo.” Nakita ni Jesus si Natanael na palapit sa kanya at sinabi niya tungkol sa kanya: “Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari.” Sinabi sa kanya ni Natanael: “Paano mo ako nakilala?” Sumagot sa kanya si Jesus: “Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, at naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo.” At idinugtong ni Jesus: “Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong nakabukas ang Langit at panhik-panaog sa Anak ng Tao ang mga anghel ng Diyos.”Share

Friday, August 23, 2013

Mateo 22:34-40
Narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Sadduseo, at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng Batas sa tanong na ito” “Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng Batas?” Sumagot si Jesus: “Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos nang buo mong puso, nang buo mong kaluluwa at nang buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa na tulad nito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Sa dalawang utos na ito nabubuod ang buong Batas at Mga Propeta”.
Share

Thursday, August 22, 2013

One Million March, Philippine Style, A new people power?Much was been said in different venues by all walks of people concerning the 10 billions scam that has scandalized the Filipino people here in the Philippines and abroad. A Facebook post that invites everyone to protest the said indignation against the Philippine Development Assistance Package (PDAP) commonly known as Pork Barrel. An allocation given to Congressman and Senators to disposed to their constituents to help alleviate poverty.

This March has only three Agenda: 1. To stop not to suspend the distribution of the said Pork Barrel. 2. To investigate all those who are responsible 3. To persecute those who are guilty according to the fullest extent of the law. 

How will this invitation translate to the real situation. Be ready on August 26, 2013. This is the day that will mark another history to the Filipino nation or simply a wishful thinking that will remain a dream.

Let us pray that the Lord Almighty may guide us a nation towards maturity.

Share

Lucas 1: 26-38


Sa ikaanim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David; at Maria naman ang pangalan ng Birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya: “Matuwa ka, O puspos ng grasya sumasaiyo ang Panginoon.” Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng Anghel sa kanya: “Huwag kang matakot , Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayo’y maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus . Magiging dakila siya at tatawagin siyang Anak ng Kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailaman; talaga ngang walang katapusan ang kanyang paghahari.” Sinabi ni Maria sa anghel: “Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?” At sumagot sa kanya ang anghel: “Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging Anak ng Diyos. At nagdalantao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ikaanim na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos.” Sinabi naman ni Maria: “Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.Share

Wednesday, August 21, 2013

Ninoy Aquino Day

Today is a non working holiday here in the Philippines commemorating the assasination of one of the national heroes of the Filipinos, Benigno Aguino. A former senator and husband of Corazon Aquino who later became the first woman president of the country. The commemoration started last 2004. Many Filipinos are just praying that the present president Benigno Aquino the third will be as wise as his father.

Share

Mateo 20 1-16


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: Tungkol sa nangyayari sa Kaharian ng Langit ang kwentong ito: Maagang lumabas ang isang may-ari para umupa ng mga manggagawa sa ubasan. Nakipagkasundo siya na tatanggap ng isang baryang pilak isang araw ang manggagawa, at pinapapunta na niya sila sa ubasan. Lumabas din siya nang mag-iikasiyam ng umaga at nakita niya ang ibang mga nakatayo sa plasa na walang ginagawa. Kaya sinabi niya sa kanila: Pumunta rin kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng nararapat.’At pumunta sila. Muli siyang lumabas ng kinatanghalian at nang mag-iikatlo ng hapon at gayundin din ang ginawa niya. Lumabas di siya sa huling oras ng paggawa at nakita niya ang iba pang nakatayo lamang. Kaya sinabi niya sa kanila: ‘Bat kayo nakatayo lang at maghapong walang ginagawa? Sumagot sila:’Wala kasing umupa sa amin.’Sinabi niya: ‘Pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan.’ Paglubog ng araw, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang tagapamahala: Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran sila, mula sa huli hanggang sa una.’Kaya lumapit ang mga dumating sa huling oras at binigyan sila ng tig-isang denaryo (isang baryang pilak). Nang lumapit naman ang mga nauna, akala nila’y tatanggap sila ng higit pa. Ngunit tumanggap din sila ng tig-isang denaryo. Kaya pagkatanggap nila nito, nagsimula silang magreklamo sa may-ari?. Kaya sinagot ng may-ari ang isa sa kanila: ‘Kaibigan, hindi ko kinukuha ang sa iyo. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang denaryo isang araw? Kaya tanggapin mo ang sa iyo at umalis ka na. Gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sa iyio. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa pera ko? Ba’t ka naiinggit dahil maawain ako?’ Kaya mauuna nga ang huli, at mahuhuli ang una.”


Share

Installation 2013The Diocese of San Pablo has set that every six years there will be a general reshuffle of priest's assignments.  It was November of 2012 that we received the letter for our new assignment. I was been assigned in the parish of St. Martin de Porres in San Pedro, Laguna. However it was only after two months that the installation was ordered and five months to post it afterwards.

Share