Thursday, October 31, 2013

+ Modesta Payongayong delos Angeles


An information from the chancellor of the diocese of San pablo, Rev. Fr. Marci Dijan that Mrs. Modesta Payongayong delos Angeles mother of Rev. Fr.Rex Maharlika delos Angeles passed away yesterday. Her body lay in state at La Funeraria Paz, Araneta Avenue Chapel 1. Internment will be on Tuesday November 5 at Himlayang Pilipino after the 8:00 am Mass

Share

Wednesday, October 30, 2013

Panalangin ng Mag-Anak sa Libingan ng YumaoThis is the prayer I have used to pray in the cemetery which I shares with my parishioners since 1999. This was been approved by the diocese of San Pablo since last March of 1999.


Panalangin ng Mag-Anak sa Libingan ng Yumao

PAMBUNGAD:

Namumuno : Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Lahat          : Amen

Namumuo  : Isang pagbati sa inyong lahat ng naririto ngayon upang magbigay ng panalangin sa kaluluwa na kanyang lingkod na si ____________________.

MANALANGIN TAYO:

Namumuno  : Ama naming manlilikha batid naming sa aming pananampalataya na ang iyong anak na si Hesukristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kasalanan. Yayamang ang aming kapatid na si ____________________ ay nahimlay na may pag-asa kay kristo, loobin mo na makasama siya sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Lahat:             : Amen


PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

Namumuno: Pagbasa mula sa ikalawang Aklat ng Macabeo: 

                    Noong mga araw na oyon, nagpalikom sa Judas, ang pinuno ng Israel ng mga kaloob na umabot sa halagang apat na librang pilak at pinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos ng kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi'y magiging kahangalan ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nanatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng namatay na ito ay patawarin.

                      Ang Salita ng Diyos

Bayan           : Salamat sa Diyos

(Sumandaling Tumahimik at pagnilayan ang Salita ng Diyos. Maaring magbahanginan tayo ayon sa pinagnilaynilayan)


Dasalin ang isang Ama Namin, Aba ginoong Maria at Luwalhati.

Ama naminAma namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Amen.
Aba Ginoong Maria

Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang 'yong anak na si Hesus

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay
AmenPapuri sa Ama / Glory Be / Gloria Patri
Papurii sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
Kapara nang sa una,  ngayon at 
magpakilan man. Amen


Namumuno  : Manalangin tayo mga kapatid upang ang muling pagkabuhay ni Kristo ay maging muling pagkabuhay ng lahat ng tao.

Bayan            : Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at bigyan siya ng liwanag ng walang hanggan.

Namumuno   : Ang lahat ng namatay na umasa na muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos. Manalangin tayo.

Bayan             :  Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at bigyan siya ng liwanag ng walang hanggan.

Namumuno     : Upang ang kaluluwa ng yumao nating kapatid na si, _____________  ay makasama ni kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo.

Bayan             :  Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at bigyan siya ng liwanag ng walang hanggan.

PANGWAKAS NA PANALANGIN

Lahat               : Sa Iyong kabutihan ay pakinggan mo, Panginoon ang aming dalangin na kaawaan ang iyong lingkod na si. _________________na tinawag mo sa mundong ito at ang lahat ng yumao. Akayin sila sa pook ng liwanag at kapayapaan upang makasama siya sa piling ng iyong mga banal, alang alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.

Namumuno        : Bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya, sama sama nating dasalin ang sumasampalataya.

Lahat                  :Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat; nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno  : Sumaatin nawa ang pagpapala ng Poong Maykapal.

Bayan          :  Amen

Namumuno   : Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Bayan           : Amen


Share

Leaving Webring

I cannot really remember when I opened my account with Webring but I am sorry to discontinue it because in some browsers or some newer OS instead of directing you to my site they will automatically load you their own site. I really experience it both on using Internet as well as Chrome if you are using Windows 8 as your operating system. I have been using to access my site using these two browsers with no problem until I have the Windows 8. 

this is not a new issue and I have seen some report that they are also leaving this Webring because of the said reason. So far from the last time I checked it out for the duration that I have stayed here there are only about fifty people who visited my site who came through the use of Webring. Generally speaking it has not helped my blog to grow though we cannot deny that fifty clicks is still fifty but has not been substantial when we are speaking of internet presence.

Share

Tuesday, October 29, 2013

Lukas 13:18-21

Sinabi ni Jesus: “Ano ang katulad ng Kaharian ng Diyos? Sa ano ito maikukumpara? Tulad ito sa buto ng mustasa na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang hardin: lumaki, naging parang puno at sumisilong sa kanyang mga sanga ang mga ibon ng Langit.” At sinabi niya uli: “Sa ano ko ikukumpara ang Kaharian ng Diyos? Katulad ito ng lebadura na kinuha ng isang babae at ibinaon sa tatlong takal ng harina hanggang umalsa ang buong masa.”


Source: Radio Veritas

Share

Lukas 6:12-16

Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang apostol: Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito: si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinataguriang Zelota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iskariote na naging tagapagkanulo.


Share

Monday, October 28, 2013

Lukas 18:9-14

Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba: “Dalawang tao ang umakyat sa Templo para manalangin: Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalanging mag-isa ang Pariseo. Sinabi niya: ‘O Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao-mga magnanakaw, mandaraya, nakikiapid, o gaya ng kolektor ng buwis na iyan. Dalawang beses akong nag-aayuno isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong ari-arian.’ Nasa likuran naman ang kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa Langit. Dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing “O Diyos, kaawan mo ako na isang makasalanan.’ “Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos ngunit hindi ang isa. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa.”Share

Saturday, October 26, 2013

Lukas 13:1-9


Dumating ang ilang tao na nagbalita kay Jesus ng nangyari sa Templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinasabi ni Jesus sa kanila: “Sa akala n’yo ba’y mas makasalanan ang taga-Galileang iyon kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila ang nagdusa? Hindi. At sinabi ko sa inyo: kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat. Gayon din naman sa namatay na labinwalong- taong nabagsakan ang tore sa Siloe, sa akala n’yo ba’y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko; Hindi, pero kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat.” At sinabi ni Jesus ang talinhagang ito: May taong may isang puno ng igos sa kanyang ubasan. At pumunta siya para maghanap ng mga bunga pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan. Tatlong taon na akong pumarito sa paghahanap ng mga bunga sa punong-igos na iyan at wala akong nakita. Putulin mo iyan at pampasikip lang sa lupa. Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan: Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya pero kung hindi’y saka mo siya putulin.’”


Source: Radio Veritas

Share

Thursday, October 24, 2013

Lukas 12:49-53

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa, ay ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito! Ngunit dapat akong mabinyagan ng isang binyag, at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang hindi ito nagaganap. Sa akala n’yo ba’y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi, sinasabi ko sa inyo, kundi paghihiwa-hiwalay! Pagkat mula ngayo’y magkakahati-hati ang limang nasa sambayanan, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo; magkakahati-hati sila; ama laban sa anak na lalaki at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae at anak na babae laban sa ina, biyenang babae laban sa kanyang manugang na babae at manugang na babae laban sa biyenang babae.”Source: Radio Veritas

Share

Msgr. Cornelio 'Nel' Matanguihan

“Jack of All Trade, Master of None”
Bro. Anthony Apostol

My first quarter (July to September) assignment at Pila was not only a stay like any other but also an opportunity to meet others. And lo and behold, I met a Pileno priest with a name “Cornelio” - but already in a casket laid in state at the Shrine of San Antonio in mid-August after having succumbed to Cardiac Arrest on August 13. For days, relatives, friends, and fellow priests visited his remains to pay their respects for this one-of-a-kind presbyter of the Catholic Church serving the Imus Diocese. The overflowing sympathies and unmatched manifestation of sorrow during the funeral mass before interment made me ask the question, “How did this man live his life as a priest?” And this is his story...
     Fr. Cornelio Nel Matanguihan was eighth/ninth among 14 siblings. He studied at Pila Elementary School and later transferred to St. Anthony Academy (now Liceo de Pila) for his high school learning. At this point, he also became member of two religious organizations in the parish: the Knights of the Altar and the Legion of Mary. 
     His vocation to the priesthood, which might have been Gods response to his  love for and being active in the Church, started early as he stepped onto the minor seminary in his fourth year. After a certain Msgr. Almario visited and campaigned for vocations in the academy  when he was in third year, he set an appointment with this priest to express his intention to become a priest. With the encouragement, support, and assurance of Msgr. Almario, his parents agreed that Nel enter the Our Lady of Mt. Carmel Minor Seminary in Lipa, Batangas. 
     After graduating highschool, he initially entered San Carlos Seminary in Makati taking up Bachelor of Arts in Philosophy. But changing times made him finish the degree in Adamson University in Metro Manila. Although outside the priestly program, he continued to be pastorallyinclined as he accompanied a certain Mr. Vega in his apostolate at Sapang Palay during weekends. He was also privileged to take up Cooperative Training in the said university which he later applied in his priestly ministry.
     God was indeed calling Nel. He was able to continue priestly formation after a classmate introduced him to the Rector of the Theological Seminary in Cavite. As a student of theology in Divine Word Seminary, he and other Caviteno seminarians housed at St. Augustine Major Seminary and later transferred to Tahanan ng Mabuting Pastol. He was also blessed to have been adopted by the Olais Family of Noveleta where he went during home visits.
     He was ordained priest on September 6, 1975 by the late Bishop Perez. His ministry for about 40 years was indeed a  fruitful and fulfilling one. He was assigned as Parochial Vicar at Mendez for less than a year. He then became Parish Priest of the parishes in the following towns: Bailen (7 years), Indang (13 years), and Silang (8 years). He also became Chaplain at the Our Lady of Guadalupe Chapel, Gateway Business Park in Cavite. He was also a guest priest at Rosario, Cavite. His current and last assignment before his death was at the Our Lady of Solitude Parish in Kawit, Cavite. He was at the same time Director of the Ministry on Ecology of the Diocese of Imus.
     Interview with his siblings revealed three traits that described him as a priest: a Church-Builder, a Lover of the Poor, and a NatureLover. As ChurchBuilder, he did not only spearheaded Church renovations in the parishes where he was assigned but also formed parishioners as the Church themselves—”the people of God. He restored the traditional style of Churches giving them a Spanish look.
     As a lover of the poor, he initiated cooperatives in his parishes. He also sponsored, during his lifetime, scholarships for poor students. He used his knowledge to generate jobs for the underprivileged and supported many through livelihood projects.
     As a natureLover, he helped in launching the Season of Creation in Imus. He supported and advocated Waste Segregation in the Diocese.  He was also, according to his relatives, a water diviner.
     With all these, he truly was a Jack of all Trade, Master of None. 


Share
      


Share

Friday, October 18, 2013

Philippines Conference on the New Evangelization live


Today is the second day of the Philippines Conference on the New Evangelization. It is only this morning that the convenors announce that the seminar can be viewed in the live streamed of Radio veritas.


Video streaming by Ustream

Date: October 16 – 18, 2013
Venue: University of Sto. Tomas, Manila Philippines

Day 1: October 16, 2013 – Come and See (Encounter with God)

TimeActivityVenue
7:00 – 8:30 AMOn site RegistrationLobby of the Quadricentennial Pavilion
8:30 – 10:00Misa ng Bayang PilipinoPresider:
His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle, D.D.
Quadricentennial Pavilion
10:00 – 10:30Break
10:30 – 12:00Opening Remarks
Light Talk with the Cardinal
Quadricentennial Pavilion
12:00 – 12:30Instructions for the Streams of Encounter with GodQuadricentennial Pavilion
12:30 – 1:30Lunch
1:30 – 3:30 PMSTREAMS OF ENCOUNTER WITH GOD
(Refer to Concept for Day 1)
1.Word of God15 areas
Venue: Central Library
2.Prayer20 areas
Venue: College of Education
3.Justice and Peace and the Integrity of Creation20 areas
Venue: College of Engineering
4.Healing15 areas
Venue: College of Music
5.Music and Arts15 areas
Venue: Fine Arts Building
6.New Media / Video Games10 areas
Venue: Central Library
7.Mary and the Popular Devotions15 areas
Venue: Graduate School Bldg
3:30 – 4:00Break
4:00 – 5:15Sharings of Faith / Synthesis of the DayParticipants will stay in the same building where they had their encounter with God.
5:15Procession to Quadricentennial Pavilion for Prayer
6:00Exposition of the Blessed Sacrament withTaize PrayerQuadricentennial Pavilion

Day 2: October 17, 2013 – Remain in us, Lord (Communion with the Church)

TimeActivityVenue
7:30 – 8:00 AMMorning PrayerQuadricentennial Pavilion
8:00 – 12:00
with break
Synthesis of Day 1
Talk 1: Journey of the Philippine Church
Talk 2: Popular Devotions and the New Evangelization
Quadricentennial Pavilion
12:00 – 1:00Lunch
1:30 – 3:00 PMTRACKS (Concurrent Sessions)
Refer to Concept Paper – Day 2
  1. Eucharist and Liturgy
  2. Integral Faith Formation
  3. Ecumenism and Interreligious Dialogue
  4. Missio Ad Gentes
  5. Laity
  6. Family
  7. Youth
  8. Religious/Consecrated Life
  9. Clergy
  10. Parish
Venues to be assigned
3:00 – 3:30
3:30 – 5:00
5:15 – 5:30Move to venue for creative liturgies
5:30 – 7:00Concurrent Creative LiturgiesVenues to be determined
7:00 – 7:30DINNER
4:00 – 5:15Sharings of Faith / Synthesis of the DayParticipants will stay in the same building where they had their encounter with God.
5:15Procession to Quadricentennial Pavilion for Prayer
7:30Concert of the Millenium

Day 3: October 18, 2013 – Duc in Altum

TimeActivityVenue
7:30 – 9:00 AMMini- Assisi to be led by Cardinal TagleQuadricentennial Pavilion
9:00 – 10: 30Talk: Missionary Dimension of Evangelization
by His Excellency Luis Antonio Cardinal G. Tagle, D.D.
Quadricentennial Pavilion
10:30 – 11:00BreakFood Stalls
11:00 – 12:30 PMSectoral meetings (breakout)To reflect on message of Cardinal and come up with resolutions of the sectorMeeting rooms to be announced during the plenary before the break.
Sector 1: Schools & Catechists
Sector 2: Lay Associations and Ecclesial Communities
Sector 3: Youth
Sector 4: Clergy
Sector 5: Family
Sector 6: Religious
Sector 7: Parish
Sector 8: Inter-faith
Sector 9: Poor
12:30 – 1:30LUNCHFood Stalls
1:30 – 2:00Procession to the Hall passing through the “DOOR OF FAITH”
2:00Closing Eucharistic Celebration
(with commissioning)Presider:
His Excellency Giuseppe Pinto, D.D.
Quadricentennial

Share

Monday, October 14, 2013

Lukas 17:11-19Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria sa Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, may sampung lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag ng malakas: “Jesus, Guro, maawa ka sa amin.” At sinabi naman sa kanila ni Jesus: “Umalis kayo at humarap sa mga pari.” At nagyari na gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad na nagbalik nang makita niyang gumaling siya, at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Jesus, sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Kaya sinabi ni Jesus: “Hindi ba’t sampu ang gumaling? Nasaan ang siyam? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” At sinabi sa kanya ni Jesus: “Tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya.”


Source: Radio Veritas
Share

Saturday, October 12, 2013

Visit of the international pilgrim image of the Our Lady of Fatima in the Diocese of San Pablo.

This may sound very late but I was just informed this morning concerning this matter. Hoping that this blog could be of help in disseminating this important matter. I will post also the letter of the bishop on my Facebook account, The International pilgrim image of the Our Lady of Fatima will visit the Diocese this coming October 16-18 of this year. Everybody is invited to grace and offer prayers through vigil and masses. Fr. Marci Dijan texted me some of the scheduled activities such as:

October 16 at 10:00 AM - Welcoming Ceremony - Cathedral Patio
                                        - Vigil
                         6:00 PM - Recollection - Msgr. Sabino Vengco
October 17       Whole DayVigil
                         Living Rosary and Procession in the evening
October 18       7:00 AM - Farewell Mass - Bishop Buenaventura Famadico.

The Bishop is requesting all diocesan and religious to support this activity. here is the letter of the Bishop Famadico.Additional Information from the website of the Diocese of San Pablo:

Visit of the International Pilgrim Virgin Statue of Our Lady of Fatima

Diocese of San Pablo

October 16 – 18, 2013

 

 

I.               Welcome of the whole entourage

-       Vicariate of St. John the Baptist

-       To be headed by District II EV Msgr. Jose Barrion

 

II.              Arrival at the Cathedral Patio (ETA: 10:00am)

To be welcomed in front of the church by

-       Most Rev. Bishop Buenaventura Famadico

-       PPC president

-       Mayor Amante or his representative

-       Other clergy of the vicariate

-       Schools in uniform with their drum and lyre ensemble at the patio

a.    St. Joseph School

b.    Canossa College

c.     Infant Jesus Montessori Center Philippines

d.    Laguna College

e.    San Pablo Central School

f.      Liceo de San Pablo (Liceo cadets line-up at the patio’s driveway)

g.    San Pablo Colleges

h.    Academia de San Ignacio de Loyola

i.      St. Martha

-       Religious Groups (patio)

a.    OATH

b.    Alagad ni Maria

c.     Missionaries of Faith

d.    St. Peter’s Seminarians

e.    Holy Face Sisters

f.      Canossian Sisters

g.    LIHM Sisters

h.    MF Sisters

i.      MCST Sisters

j.      Seminarians of San Pablo Theological Formation House

-       Main aisle of the Cathedral - Knights of Columbus in their regalla uniform

III.            Welcome Ceremony inside the Cathedral

 

a.    Welcome Prayer

·      Mary comes to our parish and Invocation to the Holy Spirit – Fr. Emil Laraño

·      Welcome to Mary – Sr. Lydia Pablo, fdcc

b.    Crowning of the Blessed Virgin Mary – Bishop Buenventura Famadico

c.     Orientation about the message of Fatima – Bro. Reynald F. Andales

d.    Investiture of Brown Scapular

e.    Signing of WAF Pledges

IV.           Holy Mass in honor of the Blessed Virgin Mary (11:00 AM)

 

Main Celebrant: Bishop Buenaventura M. Famadico, DD

Concelebrants: Diocesan and Religious Clergy of San Pablo

Choir: SPCS Choir

Readers: MSHF and MCST

Offertory: All PRISEA and TESA heads

After Post Communion Prayer:  Act of Consecration to be led by the Bishop

Angelus

 

Ø  Hourly Vigil to Our Lady of Fatima

 

Scriptural Rosary with the Litany of Loretto (kneeling)

                                   10 minutes video presentation of the Message of Fatima (sitting down)

                                   Intercessory Prayers (standing)

                                   Singing of the Lord’s Prayer

                                   Flower and candle offerings (sitting down, with marian song)

Salve Regina

Final Blessing and Marian Hymn

 

October 16, 2013

12:00 – 1:00   PM                 Open for Public Visitation                                      

01:00 – 02:00 PM                 Vicariate of San Antonio de Padua Lay delegates

                                                          Local Government agencies and institutions

                                                          Business establishments of San Pablo

                                                          Bible Apostolate

                                                          Elementary Schools participants (San Pablo District)

                                                          Brgy. Dulong Bayan II,

                                                          Brgy. San Buenaventura

                                                          Holy Name Society

                                                          Parish group host: DMI & Apostolado ng Panalangin

                                                          Choir leaders: SPCC

 

02:00 – 03:00 PM                 Vicariate of Our Lady of Guadalupe Lay delegates

                                                          Cursillo, Charismatic, PREX and CFC movements

                                                          Civic Organizations (Lions, Emerald, Rotary, APEX)

                                                          St. Joseph School

                                                          Brgy. San Lucas II

                                                          Brgy. San Lucas I

Parish group host: OCDS and Divine Mercy Apostolate

                                                          Choir leaders: Couples for Christ 

 

03:00 – 04:00 PM                 Vicariate of St. James the Apostle Lay delegates

                                                          Senior Citizens of San Pablo

                                                          Barangay Officials (San Pablo)

                                                          Brgy. Sta. Catalina

                                                          Brgy. Dolores

                                                          Laguna College

                                                          El Shaddai Community

Parish group host: Legion of Mary & HFLA

                                                          Choir leaders: Cherubims of the Cathedral  

                                  

04:00 – 05:00 PM                 Vicariate of San Pedro at San Pablo Lay delegates

                                                          Religious Congregations (ARELA)

                                                          College participants (TESA)

                                                          Brgy. San Antonio

                                                          Brgy. San Pedro

Parish group host: CWL & Ladies of Charity

                                                          Choir leaders: MF Choir

05:00 – 6:00 PM                     Community Mass

                                                                     

06:00 – 8:00 PM                   HOLY MASS and Marian Recollection 

to be presided by Msgr. Sabino A. Vengco, Jr. 

President and Chairman of Kadiwa sa Pagkapari Foundation, Inc.

Topic: Mary, the Woman of Faith and the New Evangelization 

Note: The recollection is integrated within the Holy Mass, so that participants should be prepared for a 2- hour allowance of the activity.

·       All Parish organizations of the Vicariate are invited and the religious houses within the Episcopal District III. Hosted by the PPC and PFC.

·       There will be open forum after the Mass for those who wish to ask questions or clarifications to the Recollection Master

·       Choir: Grand Choir of the Cathedral 
08:00 – 09:00                        Adoration of the Blessed Sacrament

                                              (to be led by the OATH brothers & ANF)

·       Exposition

·       Benediction and Reposition

 

October 17, 2013

8:00 – 9:00                            Vicariate of San Bartolome Lay delegates

                                                          Parish Vocation Ministry                                                                                                   Brgy. Bagong Bayan

 Brgy. Bagong Pook 

                                                          Academia de San Ignacio de Loyola

Parish Group Host: Block Rosary Association and                                  Adoracion Nocturna Filipina 

                                                          Choir Leaders: San Pablo Cathedral Choir  

                                                         

9:00 – 10:00                          Vicariate of Immaculate Conception Lay delegates,

                                                          Bliss

                                                          City Subdivision

                                                           San Pablo Colleges

                                                          Parish group host: Cenacle of Marian Movement for                                                                    Priest 

                                                          Choir Leader: Sta. Cecilia’s Male Choir

10:00 – 11:00                        Vicariate of San Isidro Labrador Lay delegates,

                                                          Brgy. Dulong Bayan I

                                                          Infant Jesus Montessori Center Philippines

                                                          Parish group host: Parish Catechetical Ministry and                                                                     Family and Life Ministry  

                                                           Choir Leader: MSHFJ Choir  

           

11:00- 12:00                          Visiting Priest may celebrate the Holy Mass during                                                                                 this period of time

1:00 – 2:00                            Vicariate of St. Polycarp  Lay delegates

                                                          Brgy. II- F

                                                          Canossa College

                                                          Health Care Ministry

                                                          Parish group host: Collectors Guild and Volunteers in                                                                 Prison Service

                                                          Choir Leaders: Canossa Youth Choir 

2:00 – 3:00                            Vicariate of San Pedro Apostol and Holy Family Lay                                                                   delegates

                                                          Brgy. Guadalupe

                                                          Liceo de San Pablo

                                                          Parish group host: Mother Butlers Guild

                                                          Choir Leaders: Liceo de San Pablo Choir 

 

3:00 – 4:00                            Vicariate of St. John de Baptist Lay delegates

                                                          St. Peter’s College Seminary, San Pablo City

                                                          Brgy. Kuligligan

                                                          Parish group host: Extraordinary Ministers of the                                                             Holy Eucharist 

                                                          Choir leaders: Parish Youth Choir    

 

            4:00 – 5:00                              Vicariate of San Pablo Lay delegates

                                                            San Pablo Theological Formation House, Tagaytay                              

                                                            Brgy. III D

                                                            Parish Youth Ministry

                                                            Lingkod ng Dambana

                                                            Knights of Columbus

                                                            St. Jude Community

                                                            Children Ministry

                                                            Parish group host: Parish Pastoral Council and Lectors and Commentators Ministry 

                                                            Choir leaders:  Sancti Joannis Choir    

                                                                                 

05:00 – 6:00                          Holy Mass

6:00 – 7:00                            Living Rosary with the Procession of the Pilgrim Statue                                                    in the Cathedral Patio following the format of the                                                                   Basilica of Fatima in Portugal. All delegates must bring                                                    white handkerchief to be waved high in the singing of                                                     AVE, AVE MARIA (Fatima Hymn)

                                                          •          All PYM of the Diocese of San Pablo

                                                          •          Outdoor sound system will be provided by the El                                                               Shaddai Prayer Partner groups

                                                         

8:00 – 9:00     Adoration of the Blessed Sacrament                                    

           (to be led by the OATH brothers & ANF)

                                                          Exposition

                                                          Benediction and Reposition

                                                                     

Note: The Church will be closed from 9:30 PM to 4:45 AM of the following day.

V.             (October 18, 2013) Holy Mass 7:00 AM 

Celebrant: Rev  Msgr. Melchor A. Barcenas, JCL, VG

All Masses in the morning of October 17 are Votive Mass in honor of the Bl. V. Mary

VI.           Mary’s Farewell and Fatima Prayers (after the Mass)

 

VII.          Motorcade to the Archdiocese of Lipa

Share