Tuesday, November 19, 2013

Lukas 19:1-10

Pumasok si Jesus sa Jerico at dumaan sa siyudad. At may isang taong nagngangalang Zakeo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita kung sino si Jesus pero pandak siya at hindi niya magawa dahil sa dami ng mga tao. Kaya patakbo siyang umuna at umakyat sa isang punong-malaigos para makita si Jesus pagdaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi sa kanya: “Zakeo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon.” Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Inireklamo naman sa isa’t-isa ng lahat ng nakakita rito: Sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya nakituloy.” Ngunit tumayo si Zakeo at sinabi sa Panginoon: “Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian; at kung may nadaya ako, apat na beses ko siyang babayaran.” At sinabi sa kanya ni Jesus: “Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil anak nga ni Abraham ang taong ito. At dumating ang Anak ng Tao para hanapin at iligtas ang nawawala.”


Source: Radio Veritas

Share

Sunday, November 17, 2013

Lukas 21:5-19


May ilang nag-uusap tungkol sa Templo, at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti. Sinabi naman ni Jesus: “Darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong nakikita; iguguho ang lahat.” Nagtanong sila sa kanya: “Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito?” Sumagot si Jesus: “Mag-ingat kayo at baka kayo madaya. Maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing ‘Ako ang Mesiyas; ako siya ,’ at ‘Palapit na ang panahon.’ Huwag kayong sumunod sa kanila. Sa pagkabalita n’yo sa digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong maligalig; mangyayari muna ito pero hindi pa ito ang wakas.” At sinabi niya sa kanila: “Magdidigmaan ang mga bayan at maglalaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa maraming lugar, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng mga kakila-kilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa Langit. Pero bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin; ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin. “Isaisip n’yo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungang hindi matatagalan o masasagot ng lahat n’yong kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at papatayin nila ang ilan sa inyo. At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit hindi maaano isa mang buhok sa inyong ulo. Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili n’yo mismo ang inyong makakamit.”


Source: Radio Veritas

Share

Saturday, November 16, 2013

Lukas 17:26-37

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Tulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayundin sa mga araw ng Anak ng Tao. Kumakain sila at umiinom, nag-aasawa ang mga lalaki at mga babae, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating ang baha na pumuksa sa lahat. Tulad sa panahon ni Lot: kumakain sila at umiinom, nagtitinda at namimili, nagtatanim at nagtatayo. At nang lumabas si Lot mula sa Sodom, nagpaulan ang Diyos mula sa Langit ng apoy at asupre na pumuksa sa lahat. Ganito rin sa araw na ibubunyag ang Anak ng Tao. “Sa araw na iyon, huwag nang bumaba pa sa bahay ang nasa terasa para kunin ang kanyang mga gamit at huwag nang umuwi pa ang nasa bukid. Alalahanin n’yo ang asawa ni Lot. Mawalan ng kanyang sarili ang sinumang nagsisikap na magligtas nito at ang mawawalan naman ng sarili ang magsisilang nito sa buhay. “Sinasabi ko sa inyo: kung may dalawa sa isang higaan sa gabing iyon, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa; kung may dalawang babaeng magkasamang gumigiling, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa.” At itinanong naman nila: Saan, Panginoon?” Sumagot siya: “Kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buwitre.”

Source: Radio Veritas

Share

Thursday, November 14, 2013

Lukas 17:20-25


Tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang paghahari ng Diyos at sumagot siya: “Hindi lantaran ang pagdating ng kaharian ng Diyos; hindi masasabing ‘Narito o naroon,’ nasa inyo na nga ang Kaharian ng Diyos.” Sinabi ni Jesus sa mga alagad: “Darating ang panahon na pananabikan n’yong makita ang isa sa mga pagpapakita ng Anak ng Tao at hindi n’yo naman makikita. At may magsasabi sa inyo ‘Narito siya, naroon.’ Huwag kayong pupunta, huwag maghahanap. Sumisiklab nga ang kidlat at nagniningning mula sa isang dako ng Langit hanggang sa kabila, gayundin naman ang Anak ng Tao sa araw ng kanyang pagdating. Ngunit kailangan muna niyang magtiis nang marami at itakwil ng mga tao sa kasalukuyan.”

source: Radio Veritas

Share

Closing Celebration of the Year of Faith and Opening Celebration of the Year of Hope

Here is the informal information from the secretary of the Diocese of San Pablo, Philippines, concerning the Closing and Opening Celebration of the year of Faith and Hope respectively.

Closing of the Year of Faith and Opening of the Year of Hope
In preparation for the celebration of the 50th anniversary of the creation of the Diocese of San Pablo

22 November 2013, Friday, 5pm to 12mn
Venue: 1st Part: St. Peter's College Seminary
2nd Part: Liceo de San Pablo Gymnasium, San Pablo City

Rom. 15,13: “Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya”.

5pm Assembly St. Peter’s College Seminary
Torch Procession to Liceo de San Pablo Gymnasium

Animation
Dinner (Agape) KKB, Sabay-sabay na kain.

7pm Stories of Faith (SoF)
Keynote Address of Bishop Ben

8pm Talk
Bp. Bacani

Group Singing of "Pananampalataya"

9:30pm Holy Hour with Confession

11pm Concelebrated Mass

Magsama-sama po tayo sa pagdiriwang ng ating Pag-asang pinalalakas ng ating Pananampalataya!!!
Share

Google Person Finder

Aside from continous praying for the victims and survivors of the super typhoon Yolanda, I have also embedded the Google person Finder to help those who are seeking for their loved ones. I will put it here as well as to the sidebar.


Share

Wednesday, November 13, 2013

Lukas 17:11-19

Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria sa Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, may sampung lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag nang malakas: “Jesus, Guro, maawa ka sa amin.” At sinabi naman sa kanila ni Jesus: “Umalis kayo at humarap sa mga pari.” At nangyari na gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad na nagbalik nang makita niyang gumaling siya, at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Jesus, sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Kaya sinabi ni Jesus : “Di ba’t sampu ang gumaling? Nasaan ang siyam? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? At sinabi sa kanya ni Jesus: ” Tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya.”


Source: Radio Veritas

Share

Unang Linggo ng Adbiyento Taon A

Sambuhay para sa Unang Linggo ng Adbiyento Taon A
Share

First Sunday of Advent Year A

Sambuhay for First Sunday of Advent Year A.
Share

Tuesday, November 12, 2013

Solemnity of Christ the King Year K

Sambuhay for the celebration of Solemnity of Christ the King Year C in Filipino

Share

Solemnity of Christ the King Year C

Sambuhay for the celebration of the Solemnity of Christ the King Year CShare

33 Linggo ng Karaniwang Panahon sa Taon K

Sambuhay sa ika 33 Linggo ng Karaniwang Panahon sa Taon K.Share

33rd Sunday in Ordinary Time Year C

English Sambuhay for the thirty third Sunday in the Ordinary Time Year CShare

Sambuhay

Starting today I will also try to post the Sambuhay through Scrbd for wider coverage as part of our commitment for the continuing proclamation of our faith through the use of internet.

If time permits, i will also include the past issues.

December   1, 2013    -      First Sunday of Advent A                      English     -     Pilipino
November 24, 2013    -     Solemnity of Christ The King C              English     -     Pilipino
November 17, 2013    -     33rd Sunday in the Ordinary Time C-     English     -     Pilipino

Share

Help Victims of Super Typhoon Yolanda

The Social Action Center of the Diocese of San Pablo has issued a circular letter through the iniative of the Diocesan Director Rev. Fr. Rene Iriga with the Bishop of San Pablo Buenaventura Famadico for the second collection this coming sunday as a sign of our solidarity and act of love to our neighbors. Here is the letter.

The bishop is also asking our prayers for including the victims of the said typhoon in prayers in all our Masses From November 11 to 19, 2013.