Pagtatalaga ng Pamilya sa Banal na Pamilya nina Jesus, Maria at Jose


O Hesus na aming Panginoon at Mananakop, masdan Mo ang aking pamilya na naninikluhod sa Iyong banal na harapan at sa bayan ng Diyos. Itinatalaga namin sa Iyo ang aming sarili, maging sa kahirapan at kasaganaan, kalungkutan at kagalakan. Hinihiling namin na ang aming tahanan ay maging dambana ng kapayapaan, pagmamahalan at pananampalataya.


O Diyos, ibinibigay Mong huwaran sa amin ang Banal na Pamilya ng Nasaret. Loobin momg masunod ng aming pamilya ang pagmamahalan at banal na pamumuhay upang matamo namin ang ligaya at gantimpalang walang hanggan sa langit.

O Maria, mapagmahal na ina ni Hesus, ikaw ay inangkin naming ina rin. Kung paanong inalagaan mo si Hesus hanggang sa Siya ay lumaki sa dunong at biyaya, gayon dn naman, hinihiling ng aming pamilya na kami ay idalangin sa lahat ng sandali ng aming buhay.

O Jose, butihing ama, tagapangalaga nina Hesus at Maria, tulungan mo po kaming manalangin sa lahat ng aming mga kahilingan at pangangailangan.

Hesus, Maria at Jose, itinatalaga namin sa iyo ang aming katawan at kaluluwa, ngayon at magpakailanman. AmenShare