Amos 8:4-6, 9-12

4 Makinig kayong lahat na nang-aapi sa duk­ha at naghahangad na alisin sa lupain ang mga aba. Sabi ninyo: “Ka­ilan ma­tatapos ang Bagong Buwan o ang Araw ng Pahinga nang ma­buk­san namin ang tindahan ng trigo? Bawasan natin ang takal at itaas ang presyo; gamitin ang ma­dayang timbangan at 6 ipagbili kahit na ang ipa, ipagpapalit natin sa pera ang dukha at sa isang paris na sandalyas ang nagdarahop.”

9 Sabi ni Yawe: “Sa araw na iyon, pa­lu­lubugin ko ang araw sa katangha­lian at papagdidilimin ang lupa sa araw na ma­aliwalas.
10 Gagawin kong pagluluksa ang in­yong mga pagpipiyesta, at pagtangis ang inyong mga awit. Magluluksa ang lahat, magdadamit ng sako at mag-aahit ng ulo, na parang nawalan ng iisang anak na la­laki at magiging mapait ang katapusan.
11 Sabi ng Panginoong Yawe: “Darating ang mga araw na magpapadala ako ng pagkagutom sa lupain, hindi pagkauhaw sa tinapay o sa tubig kundi pagkauhaw na marinig ang salita ni Yawe. 12 Magsisilaboy ang mga tao sa magkabilang dagat, pahi­laga’t pasila­ngang magpapagala-gala sa paghaha­nap sa salita ni Yawe na hindi naman nila matatagpuan.

Share