Amos 9:11-15

11 Itatayo ko uli sa araw na iyon ang bu­mag­sak na tolda ni David at kukum­punuhin ang mga sira at ibabangon ang mga guho, ita­tayo kong gaya ng dati.
12 Sasakupin nila ang nalabi sa Edom at ang mga kalapit-bansang nakalaan sa pangalan ko. Ito ang sabi ni Yawe na gagawa ng lahat ng ito.
13 Sabi pa ni Yawe: “Dumarating ang mga araw na lalampasan ng nag-aararo ang nag-aani, ng pumipisa ng ubas ang nagtatanim. Tutulo ang bagong alak sa mga bundok at ma­tutunaw ang lahat ng burol.
14 Ibabalik ko mula sa pagkatapon ang bayan kong Israel; itatayo nilang muli ang wasak na mga lunsod at maninirahan doon. Magtatanim sila ng mga ubas at iinumin ang alak nito, mag­­kakaroon sila ng halamanan at kakanin ang bunga ng mga iyon. 15 Papag-uugatin ko sila sa sarili nilang lupain at hindi na sila bubu­nutin pa mula sa lupaing bigay ko sa kanila,” sabi ni Yawe na inyong Diyos.

Share