Mateo 10: 16-23


 16 Isinusugo ko kayo ngayon na pa­rang mga tupa sa gitna ng mga asong- gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang-malay na parang mga kalapati. 17 Mag-ingat sa mga tao; ibibigay nga nila kayo sa mga sang­gu­nian at hahagu­pitin kayo sa kanilang mga sinagoga. 18 Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin, at dapat kayong mag­bigay-­patotoo sa ka­nila at sa mga pagano.
 19 Pag nilitis naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin; sa oras na iyo’y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin. 20 Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espi­ritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.
21 Ipapapatay ng kapatid ang sari­ling kapatid, ng ama ang kanyang anak; at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay sila. 22 Ka­mu­muhian kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling matatag hanggang wakas ang siyang mali­ligtas.
 23 Pag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa iba. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang Anak ng Tao.


Share