Mateo 11:25-30

 25 Nagsalita si Jesus sa pagkaka­taong iyon: “Pinu­puri kita Amang Panginoon ng Langit at lupa, sapag­kat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. 26 Oo, Ama, ito ang ikinasiya mo.

27 Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang la­hat. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at wa­lang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang sinu­mang gustuhing pagbun­yagan ng Anak.

28 Lumapit sa akin, lahat kayong nahi­hirapan at may pinapasan, at pagi­gin­hawahin ko kayo. 29 Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin, akong mahinahon at ma­babang-loob, at maka­ka­tagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. 30 Sapagkat mahu­say ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin.”


Share