Awit 51:3-4, 5-6, 12-13, 17


Poón, iyóng kaawaán kamíng sa ‘yó’y nagsisuwáy!

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos, 
sang-ayon sa iyong kagandahang- loob. 
Mga kasalanan ko’y iyong pawiin, ayon din sa iyong pagibig sa akin! 
Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan! 

Ang pagsalansang ko ay kinikilala, 
laging nasa isip ko at alaala. 
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, 
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan. 

Isang pusong tapat sa aki’y likhain; 
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. 
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin; 
ang Espiritu mo ang papaghariin. 

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas, 
ibalik at ako ay gawin mong tapat. 
Turuan mo akong makapagsalita, 
at pupurihin ka sa gitna ng madla.

Share