Juan 11, 25a at 26


Juan 11, 25a at 26

Pagkabuhay ako’t buhay,
nabubuhay na sinumang
ako’y pinananaligan
ay di magpapanaigan
ng kamatayan kailanman.

Share