Juan 4, 42. 15


Juan 4, 42. 15

Aming pinananaligang
Tagapagligtas ng tanan,
Panginoon, kami’y bigyan
ng tubig na bumubuhay
upang kami’y di mauhaw.

Share