Mateo 17:1-9


Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo  17:1-9

Noong panahong iyon: 
Isinama ni Hesus si Pedro, 
at ang magkapatid na Santiago at Juan, 
at sila’y umakyat sa isang mataas na bundok. 

Samantalang sila’y naroon, 
nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus: 
nagliwanag na parang araw ang kaniyáng mukha, 
at pumuting parang busilak ang kaniyáng damit. 
Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad 
sina Moises at Elias na nakikipagusap kay Hesus. 
Kaya’t sinabi ni Pedro kay Hesus, 
“Panginoon, mabuti pa’y dumito na tayo. 
Kung ibig ninyo, 
gagawa ako ng tatlong kubol: 
isa sa inyo, 
isa kay Moises at isa kay Elias." 

Nagsasalita pa siyá nang liliman sila ng isang maningning na ulap. 
At mula rito’y may tinig na nagsabi: 
“Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan. 
Pakinggan ninyo siyá!" 
Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang 
nang marinig nila ang tinig, 
at sila’y napasubasob. 
Ngunit nilapitan sila ni Hesus at hinipo. 
“Tumindig kayo,” sabi niya, 
“huwag kayong matakot." 
At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Hesus. 

At habang bumababa sila sa bundok, 
iniutos ni Hesus sa kanila, 
“Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain 
hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao."