Mateo 4:1-11


Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Mateo 4:1-11

Noong panahong iyon:
si Hesús ay dinala ng Espiritu sa ilang
upang tuksuhin ng diyablo.
Doon,
apatnapung araw at apatnapung gabing nag-ayuno si Hesús,
at siyá’y nagutom.

Dumating ang manunukso at sinabi sa kaniyá,
“Kung ikaw ang Anak ng Diyós,
gawin mong tinapay ang mga batong ito."
Ngunit sumagot si Hesús,
“Nasusulat,
‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyós.’ ”

Pagkatapos nito’y dinala siyá ng diyablo sa taluktok ng templo sa Banal na Lunsod.
“Kung ikaw ang Anak ng Diyós,” sabi sa kaniyá,
“magpa tihulog ka,
sapagkat nasusulat,
‘ipagbibilin niyá sa kaniyáng mga anghel na ingatan ka,
aalalayan ka nila,
upang hindi ka matisod sa bato.’ ” Sumagot si Hesús,
“Nasusulat din naman,
‘Huwag mong subukin ang Panginoón mong Diyós.’ ”

Pagkatapos,
dinala din siyá ng diyablo sa isang napakataas na bundok.
Mula roo’y ipinatanaw sa kaniyá ang lahát ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito.
At sinabi ng diyablo,
“Ibibigay ko sa iyo ang lahát ng ito,
kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin."
Sumagot si Hesús,
“Lumayas ka, Satanas!
Sapagkat nasusulat,
‘Ang iyong Diyós at Panginoón ang sasambahin mo;
siyá lamang ang iyong paglilingkuran.’ ” At iniwan siyá ng diyablo.
Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniyá.


Share