Panalangin sa Taon ng Parokya


Diyos na bukal ng kabutihan,
salamat sa handog mong pagpapanibago,
sa pagkakaloob ng mga munting sambayanang  Kristiyano,
bilang lugar at pagkakataon
upang maisabuhay ng makahulugan
ang aming pananampalataya.


Nagsusumamo kami
na pagkalooban ng higit na alab ng kalooban
sa pagsususlong ng munting sambayanang  Kristiyano
na magbibigay ng bagong sigla
sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan, at parokya.


Kami nawa’y maging tunay na asin
na magpapanatili ng pananampalataya,
ilaw na nagbibigay ng liwanag sa aming misyon,
at lebadura na magpapa-alsa ng pakikilahok.


Ito ay aming samo’t dalangin
sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen.Share