Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9


Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan,
at handang saklolo kung may kaguluhan;
di dapat matakot, mundo’y mayanig man,
kahit na sa dagat ang bundok mabuwal.

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

May ilog ng galak sa bayan ng Diyos,
sa banal na templo’y ligaya ang dulot.
Ang tahanang-lungsod ay di masisira;
ito ang tahanan ng Diyos na Dakila,
mula sa umaga ay kanyang alaga.

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Nasa atin ang Diyos na Makapangyarihan,
ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.
Anuman ang kanyang ginawa sa lupa,
sapat nang pagmasdan at ika’y hahanga!

Tugon: D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Share