Salmo 80, 6k-8a. 8bk-9. 10-11ab. 14 at 17


Salmo 80, 6k-8a. 8bk-9. 10-11ab. 14 at 17

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.
Sa paglabas namin sa bansang mabagsik,
ganito ang wika na aking narinig:
“Mabigat mong dalay aking iniibis,
ipinababa ko ang pasaning basket.
Iniligtas kita sa gitna ng hirap,
iniligtas kita nang ika’y tumawag.

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Tinugon din kita sa gitna ng kidlat,
at sinubok kita sa Batis Meriba.
Kapag nangungusap, ako’y inyong dinggin,
sana’y makinig ka, O bansang Israel.

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Ang diyus-diyusa’y huwag mong paglingkuran,
diyos ng ibang bansa’y di dapat luhuran.
Ako’y Panginoon, ako ang Diyos mo,
Ako ang tumubos sa ‘yo sa Egipto.

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Ang tangi kong hangad, sana ako’y sundin,
sundin ang utos ko ng bayang Israel;
ang lalong mabuting bunga nitong trigo,
ang siyang sa inyo’y ipapakain ko;
at ang gusto ninyong masarap na pulot,
ang siya sa inyo’y aking idudulot.

Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Share