Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29


Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw
ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin;
ang katapatan mo’y laging sasambitin,
yaong pag-ibig mo’y walang katapusan,
sintatag ng langit ang ‘yong katapatan.

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan
na iyong ginawa kay David mong hirang
at ito ang iyong pangakong iniwan:
“Isa sa lahi mo’y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi.”

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Ako’y tatawaging ama niya’y Diyos,
Tapagsanggalang niya’y Manunubos.
Ang aking pangako sa kanya’y iiral
At mananatili sa kanya ang tipan.

Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Share