Taga-Roma 5:12-19 o 5:12, 17-19


Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Roma 5:12-19 o 5:12, 17-19

Mga kapatid: 
Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, 
at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niyá. 
Dahil dito, 
lumaganap ang kamatayan sa lahát ng tao 
sapagkat ang lahát ay nagkasala. 
Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan 
dahil sa kaniyáng kasalanan. 
Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao 
– si Hesukristo – 
higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalangsala: 
silá’y maghahari sa buhay. 
Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. 
Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahát ang kasalanan ng isang tao, 
ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahát. 
Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, 
gayon din naman, 
marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao. 


Share