Biblia ng Sambayanang Filipino

Genesis

Catholic resources

Catholic Resources!

Catholic Saints of the Day

Follow Me

Radio Veritas

Radio Veritas
Listen

CBCP Online

Filipino Catholic Blogs

READ

Read

Followers

LET ME HEAR YOUR VOICE

popuri

My Popularity (by popuri.us)

Prayer Request

Prayer Request

Holy Eucharist

Holy Eucharist

Prayers

Prayers

On Bioethics

On Bioethics

My Multiply's Site

My Multiply's Site

In Honor of St. Augustine

In Honor of St. Augustine

Diocese of San Pablo

Diocese of San Pablo

Collection of Homilies Headline Animator

Collection of Homilies

<

ontoplist

Online Marketing
Oferty i praca w Zarabiaj.pl

Catholic World News

Biographies of Catholic Saints Headline Animator

Biographies of Catholic Saints

Activities

Activities

twitter

Twitter Widgets
Powered By Vistaprint

MEMBER

Your Link in del.icio.us

About Me

My Photo
St. Martin de Porres, Adelina 1, San Pedro, Laguna, Philippines, Laguna, Philippines

NEWS ABOUT CATHOLICS

Loading...
...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

Thursday, August 22, 2013

Lucas 1: 26-38


Sa ikaanim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David; at Maria naman ang pangalan ng Birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya: “Matuwa ka, O puspos ng grasya sumasaiyo ang Panginoon.” Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng Anghel sa kanya: “Huwag kang matakot , Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayo’y maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus . Magiging dakila siya at tatawagin siyang Anak ng Kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailaman; talaga ngang walang katapusan ang kanyang paghahari.” Sinabi ni Maria sa anghel: “Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?” At sumagot sa kanya ang anghel: “Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging Anak ng Diyos. At nagdalantao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ikaanim na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos.” Sinabi naman ni Maria: “Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.Share

Pages

No to Reproductive Health Bill

Loading...

Mass Readings of the Day

Year of Faith

Year of Faith

Person Finder

Total Pageviews

Facebook

JOIN

Filipino Catholic Bloggers network !

Instagram

Instagram

Pope Francis' Tweets

frjessie's tweets

QuickScan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

referrer

href="http://www.catholicinspired.com/2012/07/catholic-blogs-link-up-feel-free-to-add_28.html" target="_blank">Catholic Inspired!