Commentary on the Liturgical Readings for Sundays and Special Feasts

Isang koleksyon ng mga komentaro sa mga pagbasa pag araw ng liggo at pistang pangilin. ito ay kinolekta ni Fr. Randolf Flores, SVD. Ang iba rito ay  kanya. Nasusulat sa wikang Ingles. Commentary on the Liturgical Readings for Sundays and Special Feasts

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon