Posts

Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Lucas 1, 26-38

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang…

Juan 1, 14ab

Hebreo 10, 4-10

Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Isaias 7, 10-14; 8, 10

Where is the present day Jacob's well?

Marcos 12, 28b-34

Mateo 4, 17

Salmo 80, 6k-8a. 8bk-9. 10-11ab. 14 at 17

Oseas 14, 2-10

Lucas 11, 14-23

Joel 2, 12-13

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Jeremias 7, 23-28

Mateo 5, 17-19

Juan 6, 63k. 68k

Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Deuteronomio 4, 1. 5-9

Mateo 18, 21-35