Bakit nawala ang Mybloglog.com

Isa sa mga kumunidad ng mga bloggers ay ang mybloglog.com. Isa ito sa mga nauunang networking na sytes na naging bahagi ng mga bloggers na naglagay ng widget nito na nagpapakita ng mga larawan ng mga kasapi at dumalaw dito. Ang mybloglog ay isa sa mga sikat na social networking site noong 2006. Binili itosa halaga ng sampung (10) milyong dolyar ng yahoo noong 2007 sa pagaakala na ito ay lalong lalago. Isa sa mga kompanyang binili ng yahoo na hindi nagtagumpay. ito ay naisara noong May 24, 2011. Ito ay pinahayag ng Mybloglog sa pamamagitan ng email noong Pebrero 24, 2011.
Dear MyBlogLog Customer,
You have been identified as a customer of Yahoo! MyBlogLog. We will officially discontinue Yahoo! MyBlogLog effective May 24, 2011. Your agreement with Yahoo!, to the extent that it applies to the Yahoo! MyBlogLog, will terminate on May 24, 2011… We thank you for being a customer on Yahoo!MyBlogLog.
Sincerely, The Yahoo! MyBlogLog Team
Ang dahilan marahil sa pagsasara nito ang kabiguan ng yahoo na magkaroon ng integrasyon ng mga tagapagtatag nito at ng bumili dito. ito ay naging problema ng yahoo hindi lamang sa mybloglog ngunit sa iba pang mga kompanyang pang internet nabinili nito katulad ng Geocities , January 1999, ($2.87billion) isinara 2009, Maven networks, Pebrero 2008, ($ 160 million), isinara  Enero 2010.May ibang nabili din ang yahoo na hanggang ngayon ay bukas pa tulad ng Flickr 2005 ($35 Million), Upcoming, Octobre 2005, $ 1 million),
Del.icio.us, Disyembre 2005, tinatantya na $15-20 Million.Share