Mateo 20 1-16


Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: Tungkol sa nangyayari sa Kaharian ng Langit ang kwentong ito: Maagang lumabas ang isang may-ari para umupa ng mga manggagawa sa ubasan. Nakipagkasundo siya na tatanggap ng isang baryang pilak isang araw ang manggagawa, at pinapapunta na niya sila sa ubasan. Lumabas din siya nang mag-iikasiyam ng umaga at nakita niya ang ibang mga nakatayo sa plasa na walang ginagawa. Kaya sinabi niya sa kanila: Pumunta rin kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng nararapat.’At pumunta sila. Muli siyang lumabas ng kinatanghalian at nang mag-iikatlo ng hapon at gayundin din ang ginawa niya. Lumabas di siya sa huling oras ng paggawa at nakita niya ang iba pang nakatayo lamang. Kaya sinabi niya sa kanila: ‘Bat kayo nakatayo lang at maghapong walang ginagawa? Sumagot sila:’Wala kasing umupa sa amin.’Sinabi niya: ‘Pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan.’ Paglubog ng araw, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang tagapamahala: Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran sila, mula sa huli hanggang sa una.’Kaya lumapit ang mga dumating sa huling oras at binigyan sila ng tig-isang denaryo (isang baryang pilak). Nang lumapit naman ang mga nauna, akala nila’y tatanggap sila ng higit pa. Ngunit tumanggap din sila ng tig-isang denaryo. Kaya pagkatanggap nila nito, nagsimula silang magreklamo sa may-ari?. Kaya sinagot ng may-ari ang isa sa kanila: ‘Kaibigan, hindi ko kinukuha ang sa iyo. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang denaryo isang araw? Kaya tanggapin mo ang sa iyo at umalis ka na. Gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sa iyio. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa pera ko? Ba’t ka naiinggit dahil maawain ako?’ Kaya mauuna nga ang huli, at mahuhuli ang una.”


Share