Mateo 23:13-22Sinabi ni Jesus: “Kawawa kayo, mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Isinara n’yo ang Kaharian ng Langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi n’yo rin pinapapasok ang mga makapapasok. “Kawawa kayo, mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mapagkunwari! Nililibot n’yo ang dagat at lupa para maghanap ng isang bagong tagapaniwala at pagkapaniwala niya, ginagawa n’yo siyang anak ng impiyerno na mas masahol pa sa inyo. “Kawawa kayong mga bulag na tagaakay! Sinasabi n’yong ‘Walang bisa kung sa templo manunumpa, pero may bisa kung sa ginto ng Templo.’ Mga bulag at baliw! Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto sa Templo o ang Templong nagpabanal sa gintong ito? Ang sabi n’yo’y walang bisa kung sa altar manunumpa pero may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag! Alin ba ang mas mahalaga: ang handog o ang altar na nagpabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat ng narito nanunumpa. Ang sinumang sumumpa sa Templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa Templo. Ang sinumang manumpa sa ngalan ng Langit ay sa trono ng Diyos at sa nakaupo rito nanunumpa.


Source: Radio Veritas

Share