2 Sulat kay Timoteo 1:8b-10


2 Sulat kay Timoteo 1:8b-10


Pinakamamahal kong kapatid: 
Makihati ka sa kahirapan 
dahil sa Mabuting Balita, 
sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin 
upang tayo’y maging kaniyáng bayan. 
Ito’y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus, 
hindi dahil sa ating mga gawa 
kundi ayon sa kaniyáng layunin at kagandahangloob 
na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. 
Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Hesus na ating Tagapagligtas. 
Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan 
sa pamamagitan ng Mabuting Balita. Share