Priest Stuff Blog


Ang blog site na ito ay tungko sa batang Filipinong Dominikong Pari sa kanyang paglalakbay sa buhay, mga bagay na kailangan niya, mga ginagamit niya sa kanyang ministeryo, mga para-liturhiya at nag personal na gawain, mga hamon na kanyang hinaharap, ang kanyang mga kuro-kuro sa mga isyu ng buhay, mga pakipagsapalarang dinanas, mga anekdota at iba pang mga bagay na maaring hindi niya kinaugalian ngunit makaktulong sa kanyang buhay at ministeryo.Si Padre Luigi Coronel ay miembro ng  CBCP blog ring at Vatican Meeting Blog. Priest Stuff

Share