Martes - Enero 17, 2012 Ika-2 Linggo ng Taon (Antonio Abad)

Martes - Enero 17, 2012 Ika-2 Linggo ng Taon (Antonio Abad)


Unang Pagbasa 1 Samuel 16:1-13
Pinapunta kay Jesse si Samuel
1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak."

2 Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon."

Sinabi ni Yahweh, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. 3 Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis."

4 Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh; nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lunsod at nanginginig na nagtanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?"

5 "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito, at inanyayahan din sila sa paghahandog.

6 Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, "Ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari."

7 Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh'y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit sa puso tumitingin si Yahweh."

8 Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, "Hindi rin siya ang pinili ni Yahweh." 9 Tinawag ni Jesse si Samma, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. 10 Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. 11 Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, "Mayroon ka pa bang anak na wala rito?"


"Mayroon pang isa; ang bunso na nagpapastol ng mga tupa," sagot ni Jesse.

Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hangga't hindi siya dumarating."

Pinili si David
12 At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata.


At sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Siya ang pinili ko; buhusan mo siya ng langis." 13 Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis, at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama.

Salmo Awit 89:20-28
20 Ang piniling lingkod na ito'y si David,
aking binuhusan ng banal na langis.

21 Kaya't palagi ko siyang gagabayan,
at siya'y bibigyan ko ng kalakasan.

22 Di siya malulupig ng kanyang kaaway,
ang mga masama'y di magtatagumpay.

23 Aking dudurugin sa kanyang harapan,
silang namumuhi na mga kaaway.

24 Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas,
ay iuukol ko't aking igagawad,
at magtatagumpay siya oras-oras.

25 Mga kaharia'y kanyang masasakop,
dagat na malawak at malaking ilog.

26 Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos,
tagapagsanggalang niya't manunubos.

27 Gagawin ko siyang panganay at hari,
pinakamataas sa lahat ng hari!

28 Ang aking pangako sa kanya'y iiral
at mananatili sa aming kasunduan.Ebanghelyo (Gospel) Marcos 2:23-28
Katanungan Tungkol sa Araw ng Pamamahinga
23 Isang Araw ng Pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng uhay. 24 Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng Kautusan sa Araw ng Pamamahinga!"

25-26 Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa Kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon."

27 Sinabi rin ni Jesus, "Itinakda ang Araw ng Pamamahinga para sa ikabubuti ng tao; hindi nilikha ang tao para sa Araw ng Pamamahinga. 28 Ang Anak ng Tao ay siyang Panginoon ng Araw ng Pamamahinga."


Share