Thursday, December 1, 2011

Panalangin sa Anghel na Tagatanod


Panalangin sa Anghel na Tagatanod

Anghel ng Diyos, mahal kong tagatanod
Kung kanino itinilaga ako dito dahil sa kaniyang pagmamahal;
Sa kabuoan ng araw na ito manatili ka sa aking tabi,
Upang tumanglaw at magbantay, upang mamuno at pumatnubay.
Siya nawa.

No comments:

Post a Comment