Kumpilan 2012Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa patuloy niyang pag gabay sa atin upang lumago sa ating Pananampalataya. Taon-taon pinagsusumikapan nating mapaghandaan at maihanda ang mga bata na tatangggap ng Banal na Sakramento ng Kumpil upang gabayan sila ng espiritu Santo sa kanilang mga desisyon sa pagtahak nila sa buhay na ito. Ang mga kinukumpilan ay inihahanda ng mga katekista sapamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na dapat nilang malaman bilang mga mabubuting ananampalatayang Katoliko. Sinasanay sa panalangin at pag gawa ng mga bagay na kalugod lugod sa Diyos. Kinukumpisal ko sila bago tumanggap ng nabanggit na Sakramento. Ang Obispo ang nagkukumopil sa kanila. Ang kagalang-galang na obispo Leo M. Drona ang nagkumpil sa kanila.

Nangyari ito noong Agosto 19, 2012 sa ganap na ika 2 ng hapon sa Parokya ni San Agustin, Bay, Laguna, Philippines. Ang kinumpilan ay ang mga may edad ng 12 pataas na may bilang na 248.


Share