Alaala sa Kabanal-banalang Pangalan ni Jesus

January 3, 2011 - Opsyonal na alaala para sa Pinaka-banal-banalang Pangalan ni Jesus

Pinagdiriwang ng Iglesia ngayon ang opsyonal na alaala ng Kabanal-banalang Pangalan ni Jesus. Ayon sa 1962 misal ng Beato John XXIII pambihirang pamamaraan ng seremonyang Romano ang kapistahang ito na bantog sa Enero 2. Sa maliturhiyang pagbabago ng Vatican II, ang kapistahan ay tinanggal, bagaman pwedeng ipagdiwang bilang Misa Votiva para sa mga maydebosyon nito. Sa paglabas ng rebisadong Romano misal noong Marso 2002, ang kapistahan ay naibalik bilang isang opsyonal na alaala sa ordinaryong pamamaraan sa Enero 3.

Sapamamagitan ng Iglesia ay naipapahayag sa atin ang mga kababalaghan ng magkatawang-tao ng Salita sa pamamagitan ng pag-awit ang mga kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Ang pangalan ni Jesus ay nangangahulugan na Tagapagligtas; ito ay ipinapakita sa isang panaginip kay Jose kasama ang kahulugan nito at sa ating kamahal-mahalang birhen ng pagpapahayag sapamamagitan ng arkanghel Gabriel.

Debosyon sa Banal na Pangalan ay may malalim na ugat sa Banal na Kasulatan, lalo na sa mga Gawa ng mga apostol. Ito ay naisulong sa isang espesyal na paraan ni San Bernardo, St. Bernardine ng Siena, San Juan Capistrano at sa pamamagitan ng mga paring Fransiskano. Ito ay pinalawak sa buong Iglesia noong1727 sa panahon ng pamamahala ni Papa Innocent XIII. Ang buwan ng Enero ay ayon sa kaugalian ay nakatuon sa Banal na Pangalan ni Jesus.

Ayon sa 1962 misal ng Beatong John XXIII ang pambihirang Paraang ng Rito Romano, ang kapistahan ng Banal na Pangalan ni Jesus na itinatalaga sa Unang Linggo ng taon; ngunit kung ang Linggo ay pumatak sa Enero 1, 6, o 7, ang kapistahan ay ipinagdiriwang sa Enero 2 .

Ang kapistahang na ito nagmamarka ng isang pagdiriwang ng kaganapan ng ipinahayag ng Anghel na ang Pangalan ito ang siyang gagamitin bilang kaganapan ng pangako ng Diyos. Ang kapistahan ay naglalayong na mapagtibay sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano sa karangalan ng Banal na Pangalan. Ito ay isang kapistahan, nanggagaling sa madasaling debosyon. Gayunpaman, ito ay hindi mahirap upang mahanap dito ang ilang mga maliturgiya o sinaunang Kristiyanong doktrina. Ano nga ba ang orihinal na kahulugan ng pangalan? Ang pangalan ay dapat ipahayag ang katangian ng isang bagay. Kaya nga sa paraiso ibinigay ni Ada ang mga pangalan ng mga hayop alinsunod sa kanilang pagiging o natura . Kabilang sa mga Hudyo ang pangalan ng Diyos ay nagpapahayag ang kanyang kakanyahan, Yahweh, ie, ako (nag-iisa) ay ako na (at maging sanhi ng lahat na iba pa ). Ang mga Hudyo ay nagbigay ng pinakamataas na paggalang para sa pangalan ng Diyos, ang isang paggalang na matatagpuan sa pagpapatuloy sa panalanging Ama namin: "Sambahin ang iyong Pangalan."

Mga taong may ginampanang mga kilalang papel sa kasaysayan ng kaligtasan ay madalas na ng kanilang mga pangalan mula sa Diyos mismo. Adan - tao sa lupa; Eba - ina ng lahat ng buhay; Abraham - ama ng maraming bansa; Pedro - ang bato. Ang tagapanguna ng Tagapagligtas ay binigyan ng pangalan ng Diyos na nakatalaga sa kanya. Ayon sa banal na alinsunuran, ang pangalan ng tagapagligtas ay hindi dapat isang aksidenteng ni isang pagpili ng tao , ngunit ibinigay ng Diyos mismo. Ang kanyang pangalan ay pagpapahayag ang Kanyang misyon. Mababasa natin sa Banal na Kasulatan kung paano ang pangalan na yan ay ipinahayag ng anghel Gabriel kaya Maria: "Tatawagin mo siyang ni Jesus" At ang anghel ang hindi lamang nagnahayag ng pangalan kay Jose ngunit ipinaliwanag pa nito ang kahulugan: "Tatawagin mo siya sa Pangalang Jesus, sapagkat Siya ang magliligtas sa Kanyang bayab mula sa kanilang mga kasalanan." Mesiyas Ang ay hindi lamang ang tagapagligtas, ngunit dapat ay tinatawag din na Tagapagligtas. Sa Jesus, samakatuwid, ang pangalan ng aktwal na nagsasabi sa layunin ng Kanyang pag-iral. Kaya nga kailangang pahalagahan ang kanyang pangalan bilang banal. Tuwing bibigkasin natin ito, iyuko ang ating mga ulo; sapagkat sa pamamagitan ng pangalan Niya natanggap namin ang pinakamalaking pabor, kaligtasan.


Share