Panalangin ng mga MagulangPanalangin ng mga Magulang

Ipagkaloob mo, Panginoong Hesus, na tapat na matularan
ang halimbawa ng iyong banal na pamilya
at upang gawin ang aming tahanan ay maging isang katulad ng iyong tahanan sa Nazareth.
Ang tahanan na may kapayapaan, pag-ibig at kaligayahan ay nananatili.
Bigyan mo kami ng biyaya na 
magampanan namin ang aming tungkulin
bilang mga mabubuting magulang sa aming mga anak.
Ipagkaloob mo na ang aming mga anak 
ay makatagpo ng matibay na sandigan
ng kanilang makataong dignidad
at ng kanilang paglago sa katotohanan at pag-ibig
sa loob ng aming tahanan.

Sa takdang panahon na kami ay tutungo na sa
iyong tahanang walang hanggan na inihanda mo para sa amin
nawa ang iyong Ina at si San Jose
ang maghatid sa amin patungo sa iyo
pagkatapos ng maligayang kamatayan. 


____