Biyernes - Nobyembre 11, 2011, Ika-32 na Ordinaryong Linggo (Martin ng Tours)

Biyernes - Nobyembre 11, 2011     Ika-32 na Ordinaryong Linggo (Martin ng Tours)


Unang Pagbasa                Karunungan ni Solomon 13: 1-9

Kahangalan ang Sumamba sa Kalikasan
1 Napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos.
Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig,
ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay.
Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang,
ngunit hindi nila nakilala ang lumalang sa kanila.
2 Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos,
ang mga bituing naglalayag sa kaitaasan,
ang rumaragasang tubig at ang mga bituin sa kalangitan,
ang kinilala nilang mga diyos na namamahala sa daigdig.
3 Kung kinilala nilang diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan,
dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan,
ang Panginoong Maykapal.
Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan,
ang lumikha sa lahat ng mga ito.
4 Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito,
dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha ng mga ito.
5 Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha,
makikilala natin ang Lumikha.
6 Baka naman hindi sila dapat sisihin nang lubos.
Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos,
ngunit naligaw lamang sila sa kanilang paghahanap.
7 Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila,
lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita,
hanggang sa naniwala silang diyos nga ang mga ito.
8 Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw.
9 Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob,
bakit di nila nakilala ang Panginoong maylikha sa lahat?

Salmo                                        Awit 19: 2-5

2 Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang,
patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman.
3 Wala silang tinig o salitang ginagamit,
wala rin silang tunog na ating naririnig;
4 ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig,
balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig.
Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw,
5 tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan,
tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan.

Ebanghelyo (Gospel)                        Lucas 17: 26-37

               26 Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. 27Ang mga tao noo'y nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. 28 Gayundin ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. 29 Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. 30 Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao.
               31 "Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. 32Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. 33 Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. 34 Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan; kukunin ang isa at iiwan ang isa. 35-36 May dalawang babaing magkasamang nagtatrabaho sa gilingan; kukunin ang isa at iiwan ang isa."
               37 "Saan po, Panginoon?" tanong ng kanyang mga alagad.
               Sumagot siya, "Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre."

Share