Liham Pastoral sa Panahon ng Bagong Ebanghelisasyon

Buhay Kristo, Ibahagi si Kristo
Tungo sa ating Ika-Limang Daan
Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad (Mt. 28:19)

Ang kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas ay may  sulat pastoral  sa pagbalangkas ng siyam na taonng programa para sa  Bagong Evangelization  simula matapos ang Taon ng Pananampalataya:


Masaya naming inaabangan ang panahon na may pasasalamat at kagalakan sa Marso 16, 2021, sa ikalimang ikasandaang taong anibersaryo ng pagdating ng Kristiyanismo sa ating minamahal na lupain. Tandaan natin na may pagpapasalamat  ang unang Misa sa bantog na Isla ng Limasawa noong Linggo ng Pagkabuhay, Marso 31 na pinagpala taon. Ito rin ang araw ng pagbibinyag ng Raha Humabon na binigayan ng Kristiyanong pangalang Carlos at ang kanyang asawa Hara Amihan sa pangalang Juana noong 1521. Ang ating mga mata ay nakatingala sa Santo NiƱo de Cebu, ang pinakamatandang rebultong imagen sa Pilipinas, regalo ni Ferdinand Magellan sa unang Katoliko Pilipino sa nabanngit ding taon. Sa katunayan ang taon 2021 ay isang taon ng dakilang pagpapasalamat para sa Iglesia sa Pilipinas.

Ating tatahakin ngayon ang siyam na taon na espirituwal na paglalakbay na hahantong sa may dakilang kagalakan ng 2021. Ito ay isang biyayang punong puno ng pagpapala napagdiriwang para sa Iglesia simula Oktubre 21, 2012 hanggang Marso 16, 2021.

Ang kanonisasyon ni Pedro Calungsod sa liwanag ng ika-limampung anibersaryo ng pagbubukas ng Ikalawang Konsilyong Baticano, ang ikadalawampu taon ng pagkalathalan ng katesismo ng Iglesia Katolika , at ang paglilinaw ng Taon ng Pananampalataya mula Oktubre 11 , 2012 hanggang Nobyembre 24, 2013 sa pamamagitan ng Ang Santo Papa. Ang ika - 13 ordinaryong pangkahalatang pagpupulung ng kapulungan ng Sinodo ng  mga obispo na may tema "Ang Bagong Ebanghelisasyon para sa pagpapalaganap ng Kristiyanong Pananampalataya," ay gaganapin  sa Roma mula Oktubre 7  hanggang 28 sa taong ito.

Ang siyam na taon na paglalakbay para sa Bagong Ebanghelisasyon ay nahuhugis na magtatapos sa Taon ng Pagpapasalamat o Jubileo  2021: Integral na Paghuhubog ng Pananampalataya (2013), Layko (2014); Dukha(2015); Eukaristiya at ang Pamilya (2016); Parokya bilang Komunyon ng Komunidad (2017); ang mga Pari at Relihiyoso (2018); Kabataan (2019); Ekumenismo at Diyalogo ng mga Relihiyon(2020); Misyon sa mga Bansa (2021). Ito ang siyam na pangunahing usapin na pastoral  ng Iglesia sa Pilipinas.

Sa Panahon bago natin, tayo ay tututok isa-isa sa mga sukat ng pananampalataya, ebanhelisasyon at pagiging alagad. At ito ay pinaka-angkop na natanggap nating pananampalataya sa 500 taon na ang nakakaraan, kaya sa Taon 2021 nais natin na maging isang tunay na Apostolikong Iglesia.

Sa harap ng sekularismo na sa harap ng ating kasalukuyang mundoay  mismo maging isang uri ng  "nangingibabaw na relihiyon", sa mukha ng katotohanan ng mga bilyun-bilyong na nakatira sa ating panahon at ng hindi tunay na nakatagpo kay  Jesu-Kristo ni narinig ng Kanyang Ebanghelyo, kung paano hinamon tayo ay, kung paano hinamontayo, upang pumasok sa gawaing ng  "Bagong Ebanhelisaayon"! Sapagkat tayo ay para kay Hesus kung saan Siya ang  tunay ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay, - kung hindi natin maibig  at hanapin at ibahagi Siya  mga kapatid nating  lalaki at mga babae sa paligid natin upang makilala  at ibigin Siya, upang matanggap ang kaganapan ng Buhay  kung saan lahat tayo ay nagmula, at walang kung saan ang kanilang  mga puso ay kailanman ay manatiling balisa - hanggang sa mahanap nila si Jesus at ang Kanyang puso na naghihintay sa kanila?

Nawa ang Mahal na Birhen, Maria Ina ng ating Panginoon, ilapit mo kami sa lahat sa aming pananabik at mga gawain upang mapalapit kami sa iyong  anak na si Hesus Kristo sa  ating panahon at mundo. ang aming Emmanuel - ating Diyos na mananatili sa atin ngayon at ang darating na muli sa kaluwalhatian hinihintay natin.

Ang  sinasabi ng mga Obispo tungkol sa Taon ng Pananampalataya:
Ang lahat ng mga kaganapang ito na mangyayari sa taong ito ay  sama-samang nakabigkis sa pamamagitan ng mga tema ng "pananampalataya" at "ebanghelisasyon". Ebanghelisasyon nagpapahiwatig ng pagpapahayag, paghahatid at pagsasaksi sa Ebanghelyo na ibinigay sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagbubukas ng mga buhay ng mga tao, lipunan, kultura at kasaysayan sa katauhan ni Hesu-Kristo at sa Kanyang buhay na  komunidad, ang Iglesia.

Itong "Bagong Evangelization" ay pangunahing tumutukoy lalo na sa mga nadala ng agos palayo sa Pananampalataya  at Iglesia mula sa mga nakaugaliang mga bansang  Katoliko bansa, lalo na sa Kanlurang bahagi ng mundo

Tayo ay tinatawag na gawin sa pamamagitan ng gawaing ito ng "Bagong Evangelization" sa Asya ay upang isaalang-alang na muli "ang mga bagong pamamaraan at mga paraan para sa pagpapahayag ng Mabuting Balita" na mas epektibo sa ating mga tao. Tayo ay hinamon muli upang pagyamanin sa Simbahan sa ating bansa ang isang mapagpanibagong pangako at sigasig sa buhay  na Ebanghelyo sa lahat ng mga magkakaibang laranga ng ating mga buhay, sa "tunay-buhay na kasanayan", hinamon muli upang maging higit pa at mas kapanipaniwalang saksi sa aming pananampalataya, lalo na sa aming mga Asianong kapitbahay bilang bunga ng tinding lapit sa Panginoon.

Ano ang nilalaman ng Bagong Ebanghelisasyonito para sa Pilipinas?

Ang mga gawain ay  nakatayo sa apat na haligi:

Una, pagkandili at pagtupad sa misyon ng bayan  "missio ad gentes", bilang isang espesyal na bokasyon ng Iglesia sa ating bansa, epektibo kinasasangkutan ng mga layko, ang  "Christifideles" mga kapatid na lalaki at babae sa pananampalataya, ang mga pari at seminarista; kalalakihan at kababaihan sa buhay konsagrado.

Pangalawa, "nagdadala Magandang Balita sa mahihirap." Muli, Pilipinong Katolikong nagtatagpo upang pagnilayan ang mga prayoridad, na nakikita na ang Iglesia dito ay dapat maging tunay na "ng Iglesia ng mahihirap at Iglesia kasama ng  mga mahihirap."

Sa ikatlo, na abot kamay na naghahanap sa mga kabilang sa ating mga buhay pananampalataya ay higit sa lahat ay bagbag at  nawala dahil sa nakalitong paligiran, moral na relatibismo, pagdududa, agnostisismo; pakikipag-ugnayan sa mga na naagos palayo pananampalataya at ng Iglesia, at sumali sa iba pang mga relihiyon at  sekta.

Panghuli, paggising o muling pagmulat sa pananampalataya, na humuhubog at nagpapasigla sa Kristiyanong  buhay ng mga kabataan at sektor ng  mga kabataan, sa parehong lungsod at kanayunan

Ito po ay isinalin ni Reb. Padre Jessie G. Somosierra, jr.
Hindi po ito opisyal na salin
Ang orihinal na sulat pastoral ay sa wikang Ingles na matatagpuan dito:CBCP Pastoral Letter on the New Era of Enangelization, Live Christ, Share Christ


Share