Isang Panalangin bago Pumasok sa Internet


Isang panalangin bago pumasok sa internet.
 Diyos na makapangyarihan at walang hanggan,


na lumikha sa amin ayon sa Iyong imahen


at nagtagubiling hanapin

ang lahat ng mabuti, totoo, at maganda,


lalo na sa  banal na persona

ng Bugtong Mong Anak, ang aming Panginoong Hesukristo,


nagsusumamo kami na Iyong tulungan,


sa pamamagitan ni San Isidro ng Seville,


sa aming mga paglalakbay sa internet


na akayin lamang ang aming mga kamay at mata

sa nakalulugod sa Iyo


at pakitunguhan nang may habag at tiyaga

ang lahat ng kaluluwang makikilala.


Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Share