Panalangin Laban sa Parusang KamatayanNamumuno: Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa Inyo. Tulungan N’yo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon.


Ang ating itutugon: Panginoon, hilumin N’yo ang nagdaramdam naming kalooban.Para sa mga nakararanas ng sákit at hapis dahil sa karahasan at krimen,
Lahat: Panginoon, hilumin N’yo ang nagdaramdam naming kalooban.Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapuwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang nararanasan,
Lahat: Panginoon, hilumin N’yo ang nagdaramdam naming kalooban.Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti,
Lahat: Panginoon, hilumin N’yo ang nagdaramdam naming kalooban.Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito.
Lahat: Panginoon, hilumin N’yo ang aming nagdaramdam na kalooban.Namumuno: Sama-sama nating sabihin: Tulungan N’yo kaming lumikha ng kapayapaan.


Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti.

Lahat: Tulungan N’yo kaming lumikha ng kapayapaan.Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao.
Lahat: Tulungan N’yo kaming lumikha ng kapayapaan.Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanapbuhay ang maaaring ugat ng kriminalidad.
Lahat: Tulungan N’yo kaming lumikha ng kapayapaan.Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan,
Lahat: Tulungan N’yo kaming lumikha ng kapayapaan.Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo,
Lahat: Tulungan N’yo kaming lumikha ng kapayapaan.Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan,
Lahat: Tulungan N’yo kaming lumikha ng kapayapaan.
Namumuno: Manalangin tayo


Lahat: Ama ng habag,
hinahayaan N’yong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid.
Bigyan N’yo kami ng isang pusong tulad ng sa Inyo,
upang sa gayon ay magmahal kaming katulad N’yo,

kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob.


Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti
at isulong na punuin ang ‘death row.’ Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balatkayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandaliang katarungan.Jesus, na aming kapatid, dumanas Kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi N’yo hinayaang pagtagumpayan Kayo ng pagkapoot.
Tulungan N’yo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan
upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat.Banal na Espiritu, Panginoon at Tagapagbigay ng Buhay.
Pinalalakas N’yo kami sa pakikibaka para sa katarungan.
Tulungan N’yo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayundin naman, tulungan N’yo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang, upang
huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan.Amen.O Maria, Ina ng Buhay, ilayo N’yo ang sambayanang Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin n’yo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin n’yo kami.

San Pablo Unang Ermitanyo, ipanalangin n’yo kami.


Share